PC 330 | Ouderenzorg Maribel | Kamer 2

Submenu tonen Submenu verbergen

Consumptiecheques - context

DE ENQUETE WERD INMIDDELS AFGESLOTEN.

 • Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een eenmalige dotatie in het kader van het deelakkoord koopkracht voor de private sector van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA6) van 22 december 2020 voor de social/non profitsectoren voor de periode 2021-2025 aan de Fondsen Sociale Maribel voor de eenmalige toekenning van consumptiecheques in 2021.
 • CAO van 19 januari 2021 betreffende de toekenning van consumptiecheques voor het Paritair Comité voor de Gezondheidsinrichtingen en –diensten (PC 330) en die behoren tot de sectoren onder de bevoegdheid van de VLAAMSE Gemeenschap en/of de VLAAMSE Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wie heeft recht op deze cheques en hoe worden deze berekend?

 • Alle werknemers (inclusief jobstudenten) tewerkgesteld binnen de Vlaams ouderenzorg die ressorteren onder het Paritair Comité 330.01.20.
 • Het gaat om een uitzonderlijke en eenmalige toekenning van maximaal € 300 voor die werknemers die een voltijdse contractuele tewerkstellingsbreuk hadden gedurende de volledige referteperiode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020. Het bedrag wordt berekend pro rata tewerkstellingstijd en pro rata tewerkstellingsperiode binnen deze referteperiode.
 • Als berekeningsbasis gelden de effectieve prestaties. Conform de bepalingen in de CAO worden de dagen van arbeidsonderbreking vermeld in artikel 36 van het KB van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers en de dagen van de tijdelijke werkloosheid gelijkgesteld met effectieve prestaties. Concreet is de basis voor de berekening: de gewerkte dagen + de gelijkgestelde dagen cfr de berekening van de vakantiedagen + de periode tijdelijke werkloosheid
 • De zichtwaarde van de consumptiecheque bedraagt maximum € 10 per cheque.
 • De consumptiecheques worden afgeleverd op naam van de werknemer binnen de maand na financiering vanuit de bevoegde Kamer Sociale Maribel.
 • De consumptiecheques zijn geldig tot 31 december 2021.
 • Werknemers die tijdens de referteperiode prestaties hebben geleverd maar reeds uit dienst zijn, hebben ook recht op deze consumptiecheques. De werkgever stelt deze medewerkers in kennis en bepaalt de modaliteiten waaronder de consumptiecheques zullen worden uitgereikt.

Wat moet u doen als werkgever?

De financiering van deze consumptiecheques wordt beheerd door het Fonds Sociale Maribel Kamer Ouderenzorg.

Via een online enquête wordt aan de instellingen voor de Vlaamse sector Ouderenzorg een verklaring op eer opgevraagd.

De enquête wordt afgesloten op 20/03/2021.

Tot 19/03/2021 kan u de financiering van de consumptiecheques aanvragen.

U kan de verklaring op eer hier inkijken. U kan ze afdrukken om u voor te bereiden. U kan ze ook invullen om voor te leggen aan uw overlegorgaan. Bij gebrek hieraan legt u dit voor aan uw werknemers. De definitieve verklaring op eer dient u via de online enquête in te dienen. Verklaringen op eer, via mail ingediend, worden niet aanvaard!

Volgende gegevens zijn verplicht in te vullen en worden via een verklaring op eer in de enquête, naar juistheid ingediend:

 • Het aantal VTE (inclusief jobstudenten en inclusief de periode van tijdelijke werkloosheid) binnen de referteperiode waarvoor de cheques werden berekend 
 • Het berekend bedrag van de consumptiecheques die worden toegekend (exclusief interim).
 • Het aantal VTE van het interim-personeel in de referteperiode (indien van toepassing)! Opgelet: Dit cijfer wordt informatief opgevraagd.
 • Indien uw instelling op bedrijfsniveau al een CAO heeft afgesloten met betrekking tot de consumptiecheques zoals omschreven in de CAO van 19 januari 2021, dan kunnen deze als een voorschot worden beschouwd. De ondertekenende partijen van de CAO op ondernemingsniveau gaan hierover desgevraagd met elkaar in dialoog zonder afbreuk te doen aan de bepalingen van de CAO op ondernemingsniveau. Indien een CAO op bedrijfsniveau werd afgesloten moet die verplicht aan ons worden bezorgd. Dit kan door het document op te laden in de enquête zelf. Indien de werkgever niet beschikt over een intern overlegorgaan, kunnen individuele overeenkomsten ook aanvaard worden op voorwaarde dat de overeenkomst opgemaakt werd voor alle werknemers. U moet dit attesteren voor het voltallige personeel en het attest opladen in de enquête zelf.
 • U dient de verklaring op eer voor te leggen aan het intern overlegorgaan indien u hierover beschikt (Ondernemingsraad, Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk of syndicale delegatie). Bij gebrek hieraan legt u deze verklaring voor aan de werknemers.
 • De Kamer voert de controle uit op het aantal VTE binnen de referteperiode waarvoor de cheques worden berekend.
 • Na ontvangst van alle gegevens en na controle hiervan maakt de Kamer het bedrag over, met name € 300 per VTE vermeerderd met 5% administratieve kosten, bij wijze van voorschot.
 • Na uitreiking van de consumptiecheques bezorgt u aan de Kamer een verantwoordingsstaat met vermelding van:
  • het effectief aantal VTE;
  • het totaal bedrag van de uitgereikte consumptiecheques;
  • de reële administratiekost (tot maximum 5% van de totale nominale waarde van de cheques) gestaafd met een kopie van uw factuur/facturen.

U wordt hiervoor gecontacteerd door de Kamer. Op basis hiervan ontvangt u de afrekening met een saldo in positieve of negatieve zin.

Samengevat

 • Vul uiterlijk op 19/03/2021 de verklaring op eer in via de online enquête en voeg de CAO op bedrijfsniveau toe, indien van toepassing.
 • U vindt alle wettelijke bepalingen in de CAO van 19 januari 2021
 • Vragen? Contacteer ons via [email protected]

Nieuws in deze sector

Online infomomenten omscholingstrajecten

02 december 2021

Er bestaan veel projecten die je ondersteunen wanneer je je wil omscholen naar verpleegkundige, zorgkundige of andere functies in de social profit.

Maar wat als je door de bomen het bos niet meer ziet? Ontdek alle omscholingstrajecten tijdens onze online infosessies van 7, 8 & 10 februari 2022.

Alle info hier.

Lees meerLees minder

30/09/2021 - Webinar: Minder stress + betere communicatie = werkgeluk

12 augustus 2021

Ongezonde stress heeft een heel vervelende impact op ons leven en onze communicatie. In dit webinar onthult Chief Happiness en stress- en burn-out coach Griet Deca allerlei technieken en heel wat tips om ongezonde stress minder grip te geven en zo je communicatiecomfort én je levenskwaliteit te verhogen.

Schrijf je hier in.
 

Lees meerLees minder

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief als je niks wil missen over dit fonds. Opgelet! Schrijf je in voor de juiste regio!