PC 330 | Thuisverpleging Maribel | Kamer 3

Submenu tonen Submenu verbergen

Financiering van de verhoging van het forfaitair gedeelte van de eindejaarspremie 2023

De jaarlijkse verhoging van € 400/VTE van het forfaitaire gedeelte van de eindejaarspremie werd vastgelegd in de CAO van 13 juni 2022. U vindt deze CAO op onze website hier.

Wij verwijzen naar de wettelijke bepalingen van de CAO’s voor de berekening van de eindejaarspremie. Uw sociaal secretariaat kan u hierbij helpen. 

Het Fonds Sociale Maribel 330 – Kamer 3 staat in voor de jaarlijkse financiering van deze verhoging.

Hoe berekent de Kamer de financiering van deze verhoging in 2023 voor uw instelling?

Het brutobedrag van de verhoging bedraagt € 442,32 (index oktober 2022 inbegrepen) x 1,0281 (index oktober 2023) en wordt verhoogd met 34,45% forfaitaire patronale RSZ bijdragen.

Voor 2023 bedraagt de financiering € 611,41 per VTE.

Deze tussenkomst wordt vermenigvuldigd met het gemiddelde aantal VTE van uw instelling.

De Kamer gebruikt de VTE van de referteperiode jaar -1.

Voor 2023 is dit de periode 01/01/2022 t.e.m. 30/9/2022. Dit zijn de meest recente cijfers waarover de Kamer beschikt.

De Kamer berekent en betaalt jaarlijks deze financiering aan de instellingen in november/december.