IFG - Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten Verpleegkundige/zorgkundige worden?

Submenu tonen Submenu verbergen

De inschrijvingen voor het schooljaar 2024-2025 zijn momenteel gesloten. Hieronder de tijdlijn van het project:

 • Inschrijvingsperiode tot 22 maart 2024
 • Selectietesten tussen 5 februari 2024 en 5 mei 2024
 • Analyse selectietesten: begin juni 2024
 • Communicatie van selectie naar de kandidaten: midden juni 2024
  • Wij kunnen hiervoor geen antwoord geven over de selectie, wij vragen daarom om even geduld uit te oefenen.
 • Start opleiding: september 2024

Welke werkgever kan een geselecteerde kandidaat-werknemer in opleiding aanwerven?

Het project IntegraZorg is er voor werkgevers uit het Paritair comité voor de gezondheidsdiensten, uitgezonderd de werkgevers uit de dentaal technische bedrijven. Het gaat om volgende sectoren:

 • Ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen
 • Woonzorgcentra
 • Thuisverpleging
 • Revalidatiecentra
 • Beschut wonen
 • Wijkgezondheidscentra
 • Diensten voor het bloed van het Rode Kruis
 • Residuaire gezondheidsinrichtingen en -diensten, met uitsluiting van de sector van de tandprothese

Engagementsverklaring werkgevers

Bij het opstarten van het pilootproject verstuurde het IFG een informatieve communicatie naar de werkgevers met de vraag om een engagementsverklaring in te vullen bij interesse tot deelname aan dit project.

De geselecteerde kandidaat krijgt van het IFG een lijst met werkgevers die deelnemen aan het project en zal contact zoeken met een werkgever naar keuze.

Wanneer je gecontacteerd wordt door een geselecteerde kandidaat verwachten we van jou als werkgever dat je de geselecteerde kandidaat ontvangt voor een sollicitatiegesprek. Dit sollicitatiegesprek heeft tot doel:

 • de kandidaat en de werkgever te laten kennismaken met elkaar.
 • informatie uit te wisselen over de job als zorgkundige of verpleegkundige binnen de organisatie.
 • een arbeidsovereenkomst ondertekenen als beide partijen een samenwerking willen aangaan. Een kopie van deze arbeidsovereenkomst wordt naar het IFG verstuurd ([email protected]).

De werkgever verklaart zich akkoord dat zijn gegevens worden overgemaakt aan de loopbaanbegeleiders die de erkende vluchtelingen opvolgen.

Let op: werkgevers kunnen ten allen tijden de engagementsverklaring invullen en via mail versturen naar het IFG. Wij zorgen ervoor dat jouw instelling opgenomen wordt in de lijst met geëngageerde werkgevers. 

Welke financiering voorziet het IFG in het project IntegraZorg?

Binnen dit pilootproject financiert het IFG het loon van de WIO, gezien deze werknemer zelf een ‘nieuwe’ werknemer is. Er moet dus geen ‘vervanger’ aangeworven worden.

Opleiding tot zorgkundige:

Barema code WIO

Anciënniteit Maximum loonsubsidie IFG
cat 10 0 47.079,63
cat 11 1 48.227,85

 

Opleiding tot verpleegkundige:

Barema code WIO Anciënniteit Maximum loonsubsidie IFG
cat 10 0 47.079,63
cat 11 1 49.955,66
cat 11 2 50.926,13
cat 11 3 51.841,29

Volgende berekening werd gemaakt:  het maandloon * 13,5 maand (vakantiegeld, …) + 33% patronale lasten. De maximale loonkost houdt rekening met de patronale lasten en de kosten van het vakantiegeld, de eindejaarspremie, …

De loonschalen volgen de indexevolutie.

Opgelet: afhankelijk van de verschillende interne voordelen die de werkgever aanbiedt, bijvoorbeeld hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, hogere verplaatsingskosten of andere uitzonderlijke factoren, is het mogelijk dat een deel van de jaarlijkse kosten in verband met de arbeidsovereenkomst van een werknemer in opleiding ten laste komt van de werkgever.

Deze door de werkgever gedragen kosten zijn uitzonderlijk en bedragen nooit meer dan het equivalent van een maandsalaris, behalve in bepaalde situaties zoals een ontslag tijdens de opleiding.

Om te vermijden dat deze kosten ten laste van de werkgever vallen, vragen wij het maximale jaarlijkse budget volgens de barema’s in bovenstaande tabel te respecteren en te vermijden dat werknemers in opleiding tijdens de zomer onregelmatige uren werken. Het IFG financiert bijvoorbeeld geen extra vergoeding voor nacht-, weekend- of feestdagen.

Let op!  Het gaat hier om ‘nieuwe’ werknemers die vooraf geselecteerd zijn door het IFG voor het project IntegraZorg. Er moet dus geen ‘vervanger’ aangeworven worden zoals dit het geval is voor het ‘opleidingsproject voor verpleegkundigen (project 600)’ voor de eigen werknemers.

De arbeidsovereenkomst

De kandidaat wordt vanaf de start van de opleiding aangeworven met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur, die de volgende clausule bevat:

"Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot ontslag, is de werkgever er niet toe gehouden de “werknemer in opleiding” (cfr. het project/statuut…) aansluitend in dienst te nemen indien de werknemer zelf stopt met het project, indien de werknemer niet slaagt voor de opleiding of indien de werkgever niet beschikt over een tewerkstellingsplaats bij het einde van de opleiding. Deze omstandigheden zijn voldoende reden om de overeenkomst te beëindigen met een wettelijke opzegtermijn."

Het IFG maakt geen gebruik van modelovereenkomsten. De instelling gebruikt zijn eigen model waarin de clausule wordt opgenomen.

 

Integratie van het IFG in de DmfA-aangifte

Per kwartaal bezorgt elke werkgever via de DmfA-aangifte aan de RSZ de loon- en arbeidstijdsgegevens van zijn werknemers.  

Met betrekking tot de werknemers ten laste van het IFG worden een aantal bijkomende gegevens aangegeven in de DmfA.

Het IFG baseert zich uitsluitend op de prestatiegegevens ontvangen via de DmfA van de werknemers ten laste van het Fonds om de jaarlijkse afrekening op te maken. Dit op voorwaarde dat we beschikken over de arbeidsovereenkomsten (en de eventuele bijlagen aan de arbeidsovereenkomsten) van deze werknemers. Prestatiestaten zijn verleden tijd, de financiering wordt berekend op basis van de DmfA.

Hiervoor is het heel belangrijk dat het veld Qbis in de DmfA correct wordt ingevuld voor elke werknemer ten laste van het IFG. In dit veld Qbis moeten de uren per week ten laste van het Fonds opgenomen worden. Enkel zo kan een correcte financiering berekend worden en zal de werkgever een juiste afrekening ontvangen.

Bekijk ook de infofiche ‘Alles weten over Qbis’. 

Met welke DmfA gegevens gaat het IFG aan de slag?

Het IFG haalt voor de werknemers ten laste van het Fonds volgende gegevens op:

 • De voltijdse arbeidstijd in de instelling (S) 
 • De contractuele arbeidstijd (Q) 
 • De uren ten laste van het IFG (Qbis)
 • De prestaties en de gelijkgestelde prestaties
 • De loonkost en bijdrageverminderingen

Bekijk hoe de samenstelling van de prestaties en de loonkost in elkaar zit. 

Betalingswerkwijze IFG

Elk trimester betaalt het IFG een forfaitair voorschot aan de hand van de verkregen gegevens. De werknemer in opleiding moet een aantal documenten (inschrijvingsbewijs van de school, trimestrieel getuigschrift van nauwgezetheid en schoolresultaat) via mail bezorgen aan de werkgever en aan het IFG.
OPGELET: De voorschotten worden betaald op voorwaarde dat alle Qbis velden in de DmfA ingevuld zijn.