IFG - Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten Verpleegkundige/zorgkundige worden?

Submenu tonen Submenu verbergen

De inschrijvingen voor het schooljaar 2024-2025 zijn momenteel gesloten. Hieronder de tijdlijn van het project:

 • Inschrijvingsperiode tot 22 maart 2024
 • Selectietesten tussen 5 februari 2024 en 5 mei 2024
 • Analyse selectietesten: begin juni 2024
 • Communicatie van selectie naar de kandidaten: midden juni 2024
  • Wij kunnen hiervoor geen antwoord geven over de selectie, wij vragen daarom om even geduld uit te oefenen.
 • Start opleiding: september 2024

Welke opleiding komt in aanmerking?

Via het opleidingsproject zorgkundige kan er gekozen worden voor een voltijdse opleiding gegeven door de CVO's. De werknemer in opleiding wordt dus vrijgesteld van werken tijdens het schooljaar om de opleiding tot zorgkundige te volgen.

Afhankelijk van al eerder gevolgde opleidingen en/of behaalde diploma's en certificaten kan een werknemer voor sommige modules of vakken vrijstelling krijgen. Dit wordt op individueel niveau bekeken met de school (CVO) waarin de werknemer les volgt.

Werknemers die een verkort traject kunnen en mogen volgen vanuit de school komen ook in aanmerking voor dit project!

Nood aan informatie over de opleiding? Neem een kijkje in de bovenstaande lijst om een school te vinden in jouw buurt en contacteer deze voor meer informatie.

De inhoud van de opleiding is in alle CVO's dezelfde, maar verloopt niet altijd op dezelfde manier.

Toelatingsvoorwaarde

Werknemers die geïnteresseerd zijn in het project moeten aan alle onderstaande toelatingsvoorwaarden voldoen om te kunnen deelnemen aan het opleidingsproject:

 • De werknemer moet werken in één van de deelsectoren van het Paritair Comité 330 (zie beneden 'Betrokken sectoren').
 • De werknemer moet minstens halftijds werken met een arbeidsovereenkomst die de duur van de opleiding overlapt.
 • De werknemer werkt in een niet-verzorgende functie (bv. keukenmedewerker, administratief medewerker, logistiek assistent, medewerker schoonmaak, onderhoud, …)!
 • Op het moment dat de werknemer in het project stapt mag hij of zij niet meer tewerkgesteld zijn als vervanger van een werknemer die reeds aan het opleidingsproject voor verpleegkundigen (project 600) of het opleidingsproject zorgkundige deelneemt.
 • Op het moment dat de werknemer in het project stapt moet de werknemer minstens één jaar bij de huidige werkgever tewerkgesteld zijn (meerdere arbeidscontracten mogen hiervoor opgeteld worden - interimwerk telt niet mee als anciënniteit).
 • In het bezit zijn van een diploma of getuigschrift dat toegang verleent tot de opleiding ‘zorgkundige’ of slagen voor een toegangsproef in een school voor zorgkundige.
 • Niet eerder gestart zijn met een opleiding georganiseerd door het IFG (opleidingsproject voor verpleegkundigen (project 600) of huidig project).
 • Per periode van vijf jaar beginnend vanaf de eerste deelname aan de selectieproef, mag een werknemer maximaal twee maal deelnemen aan de selectietesten van het IFG. 
 • Niet van het project ‘Opstap naar zorgkundige’ genieten (georganiseerd door het Sociaal Fonds Ouderenzorg).
 • Zich inschrijven voor de opleiding vóór 15 september van het aanvraagjaar.
 • Slagen in de selectietests georganiseerd door regionale selectiediensten.

Opgelet!

Het Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten (IFG) volgt de opleidingsprojecten op voor de privésector van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en diensten (PC 330).

Werknemers uit de publieke sector (OCMW's, ...) nemen contact op met het RSZ op het nummer 02 509 31 75.

Betrokken sectoren

Werknemers uit instellingen behorend tot de sectoren van het paritair comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (Paritair Comité 330):

 • Ziekenhuizen en psychiatrische verzorgingstehuizen
 • Woonzorgcentra
 • Thuisverpleging
 • Revalidatiecentra
 • Beschut wonen
 • Wijkgezondheidscentra
 • Diensten voor het bloed van het Rode Kruis
 • Residuaire en bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten, met uitsluiting van de sector van de tandprothese.

Verloop van de selectie

De aanvraag

De werknemer die geïnteresseerd is in het project en die voldoet aan de voorwaarden, moet zich via het online aanvraagformulier inschrijven.

Ook diegenen die reeds de selectietesten meededen, maar die niet weerhouden werden één van de voorgaande jaren moeten opnieuw een aanvraagformulier invullen indien zij hun kandidatuur willen behouden.

Aanvragen die onvolledig zijn worden niet verwerkt!

Het IFG controleert de aanvraag aan de hand van de selectievoorwaarden.

Indien de werknemer aan alle voorwaarden voldoet, zal het IFG deze kandidatuur doorgeven aan één van de selectieburelen die de werknemer zal oproepen voor de selectietesten.

Indien de werknemer niet voldoet aan de voorwaarden van het project, zal het IFG de werknemer hiervan via mail op de hoogte brengen.

De selectietesten

Eén van de toelatingsvoorwaarden is slagen voor de selectietesten.

Wil je al eens gaan kijken hoe zo’n test eruitziet? Bekijk een demo versie van de selectietesten.

Deze testen worden georganiseerd door diensten bekwaam op het gebied van psychologische selecties, het gaat hier om Solvus.

De selectietesten zijn onderverdeeld in psychotechnische tests en een psychologisch gesprek.  Deze testen moeten aantonen dat de kandidaat voldoet aan de voorwaarden van een student zorgkunde en aan het zorgkundig profiel.

Heb je toch nood aan extra oefeningen? Neem hier dan even een kijkje:

De procedure wordt opgesplitst in twee aparte delen:

 • Test 1: Psychotechnische test (online op de computer)
  Analyse van de algemene bekwaamheid, logica en verbaal redeneervermogen via een computerprogramma.
  Opgelet! De kandidaten moeten slagen voor dit eerste gedeelte om te kunnen deelnemen aan deel twee van de selectietest, het psychologische gesprek!

   
 • Test 2: Psychologisch gesprek
  Analyse van de motivatie en de persoonlijkheid. Onderzoek naar carrièreplanning (zal de kandidaat effectief het beroep uitoefenen na de opleiding). Bij de kandidaat vragen oproepen rond familiale, sociale, of financiële of organisatorische problemen die ze eventueel zouden kunnen tegenkomen bij het herstarten van de studies.

Voorbeelden:

 • Problemen bij het hernemen van studies als volwassenen:
  • Het verzoenen van studies met de familiale last (kinderopvang, huishouden, …).
  • Lange dagen (lange afstanden, stages, lessen en de tijd nodig voor studeren).
  • Psychologische druk voortvloeiend uit de confrontatie met jongeren.
  • Psychologische druk voortvloeiend uit het feit dat men terug als stagiaire wordt behandeld, daar waar men al ervaring heeft.
  • Een zeer beperkt sociaal en familiaal leven.
 • Financiële moeilijkheden:
  • De schoolkosten moeten volledig door de WIO betaald worden (bv. inschrijvingskosten voor de A1 studenten, stagekledij, verplaatsingskosten die soms hoog oplopen, …)
  • Inkomensverlies door de studies (verlies van nacht- en weekendpremies)

Wie moet welke test volgen?

1. Beide testen

 Kandidaten die:

 • nog moeten starten met hun opleiding tot zorgkundige en
 • zich nog niet eerder inschreven voor het project en
 • nog niet eerder slaagden voor de eerste test (psychotechnische test).

of

 • meer dan vier jaar voor de aanvraag een deel van de opleiding tot zorgkundige afwerkten en
 • zich nog niet eerder inschreven voor het project en
 • nog niet eerder slaagden voor de eerste test (psychotechnische test).

 2. Enkel test 2, het psychologisch gesprek

Kandidaten die:

 • in een vorig jaar slaagden op de eerste test (psychotechnische test).
 • in de laatste vier jaar voor de huidige aanvraag minstens een volledig jaar van de opleiding positief afwerkten (= minstens 450 lestijden, theorie + stage)
  en die toelating krijgen van de school waar ze zich willen inschrijven om deze vakken niet opnieuw te moeten volgen. Dit moet duidelijk aangegeven worden op het schoolgedeelte van het inschrijvingsdocument!
  Opgelet! Het IFG houdt geen rekening met vrijstellingen gegeven door de school om een kandidaat vrij te stellen van de eerste test (psychotechnische test).
 • In een vorig jaar slaagden voor de beide selectietesten, maar die niet geselecteerd konden worden voor het project. Het IFG selecteert steeds de kandidaten met de hoogste scores op de selectietesten. De kandidaat kan ervoor kiezen om de vorige score proberen te verbeteren. De score op de laatste test wordt behouden, ook als deze lager uitvalt!

Definitieve beslissing over de selectie

De definitieve beslissing over de selectie word door de Raad van Beheer van het IFG genomen in functie van het aantal inschrijvingen en de beschikbare plaatsen.

Belangrijk! Het is mogelijk dat kandidaten met een positieve test niet geselecteerd worden!

Het IFG beschikt slechts over een beperkt budget. Het aantal kandidaten die slagen voor de selectietesten is vaak hoger dan het aantal beschikbare plaatsen.

De selectie kan pas worden meegedeeld na de vergadering van de Raad van Beheer van het IFG.

Het IFG doet al het mogelijke om zo snel mogelijk de werknemer op de hoogte te brengen of hij geselecteerd wordt.

De werkgever krijgt eveneens een communicatie waarin te lezen staat welke werknemers geselecteerd werden en welke niet.

Tijdens de opleiding

De werknemer kan binnen dit opleidingsproject een voltijdse opleiding zorgkundige volgen. De werknemer moet de opleiding in maximum 1,5 jaar afwerken (voor een volledige opleiding zonder vrijstellingen).

Hij of zij wordt tijdens het schooljaar bij de werkgever vrijgesteld van de arbeidstijd om deze opleiding te kunnen volgen, met behoud van loon.

 • Het opleidingsproject zorgkundige biedt een aantal voordelen voor de werknemer:
  • De arbeidsovereenkomst bij de werkgever blijft bestaan en de anciënniteit blijft gewoon doorlopen.
  • De werknemer behoudt zijn basisloon, avond-, nacht- en weekendpremies vallen weg tijdens het schooljaar gezien dat de werknemer deze niet presteert. Eindejaarspremie, tussenkomst in de vervoersonkosten en maaltijdcheques blijven wel van toepassing.
  • De werknemer heeft het recht om afwezig te zijn van de werkplaats tussen de eerste effectieve schooldag van het schooljaar tot de effectieve laatste effectieve schooldag om zo een diploma van zorgkunde te behalen in het voltijdse dagonderwijs.
   • De werknemer behoudt het recht op wettelijk verlof. Tijdens de zomervakantie werkt de werknemer volgens zijn volledige jobtime (uurrooster) bij de werkgever.
  • De volledige opleiding duurt 1480u, in het voltijdse onderwijs komt dit overeen met 1,5 jaar. De werknemer kan aan de school een verkort traject aanvragen via een vorige opleiding (bv. logistiek assistent) of via sommige werkervaring in de sector (het IFG kan je hier niet mee helpen).
 • Binnen het opleidingsproject zijn er eveneens een aantal plichten voor de werknemer:
  • Gezien de arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en de werkgever blijft bestaan, blijft het ‘wettelijke’ statuut van de werknemer in opleiding ‘werknemer’ en niet ‘student’. Dit houdt in dat de werknemer bv. bij ziekte niet alleen de school moet verwittigen, maar ook de werkgever!
  • De werknemer in opleiding betaalt zelf het inschrijvingsgeld aan de school (het IFG komt hier niet in tussen). Er kunnen wel opleidingscheques bij de Vlaamse Overheid aangevraagd worden. Meer informatie op https://www.vlaanderen.be/opleidingscheques-voor-werknemers
  • De werknemer moet het IFG op de hoogte houden van het verloop van de opleiding via de gevraagde documenten, maar ook van zaken als langdurige ziekte, zwangerschap, veranderen van werkgever, veranderen van school, wijzigen contactgegevens en de vervroegde stopzetting van de opleiding.
  • De werknemer moet regelmatig aanwezig zijn tijdens de lessen en stages. Ongewettigde afwezigheden zijn ten strengste verboden! De werknemer verliest zijn recht op het project bij een ongewettigde afwezigheid.
  • De werknemer verliest zijn recht op het project indien hij of zij niet slaagt voor zijn jaar.

Opgelet! Dubbelen is niet mogelijk bij dit project. 

In enkele uitzonderlijke gevallen kan de Raad van Beheer zich uitspreken over een eventueel recht op herkansen (bv. na langdurige afwezigheid door ziekte).

Loon van de werknemer in opleiding

Gedurende de gehele opleiding blijft de werkgever het loon uitbetalen van de werknemer in opleiding (WIO) alsook de andere vergoedingen waarop hij of zij recht heeft. 

Tijdens het schooljaar kan de werknemer geen avonden, nachten of weekends presteren. Hierdoor heeft hij of zij geen recht op de premie die aan deze prestatie vasthangt.

De arbeidsovereenkomst van de vervanger

Het IFG financiert het loon van een vervangende werknemer. 

Deze vervanger vervangt de volledige arbeidstijd van de werknemer in opleiding!

Een volledige opleiding duurt 1480 opleidingsuren (les, stage en examens) en wordt over maximum 1,5 jaar verspreid. 

Volgens de Collectieve Arbeidsovereenkomst betreffende het vormingsproject zorgkundige, moet de werkgever de werknemer in opleiding vervangen. 

Deze vervanging kan gebeuren d.m.v. een nieuwe aanwerving of door verhoging van deeltijdse arbeidsduur. Een combinatie van beide is eveneens mogelijk. Het moet altijd gaan over een overeenkomst van onbepaalde duur (Opgelet! Geen contract van bepaalde duur of vervangingsovereenkomst!).

Binnen deze overeenkomt moet één van de clausules van het project worden opgenomen:

 • Indien je een nieuw personeelslid aanwerft maak je een contract van onbepaalde duur op met volgende clausule:

“De indienstneming van de werknemer gebeurt in het kader van de uitvoering van het opleidingsproject zorgkundige. In dit verband komen de partijen uitdrukkelijk overeen dat deze overeenkomst beëindigd wordt bij de definitieve terugkeer van de vervangen werknemer (naam WIO) met als voldoende reden het einde van de studies, na een wettelijke opzegtermijn."

 

 • Indien je een addendum (bijlage) opmaakt, gebruik je volgende clausule:

“De bijkomende uren worden toegekend in uitvoering van het opleidingsproject zorgkundige.  In dit verband komen de partijen uitdrukkelijk overeen dat deze bijlage aan de overeenkomst beëindigd wordt bij de definitieve terugkeer van de vervangen werknemer (naam WIO) met als voldoende reden het einde van de studies.”

 

Financiële tussenkomst

Het IFG neemt de loonkost van de vervanger ten laste op jaarbasis. Het IFG neemt sinds 1 januari 2024 tot maximum €38.000,00 per voltijds equivalent ten laste.

Het IFG neemt m.a.w. de loonkost (vakantiegeld, eindejaarspremie, verzekeringen, patronale lasten, transportkosten…) van de vervanger ten laste.  

Integratie van het IFG in de DmfA-aangifte

Per kwartaal bezorgt elke werkgever via de DmfA-aangifte aan de RSZ de loon- en arbeidstijdsgegevens van zijn werknemers.  

Met betrekking tot de werknemers (vervangers) ten laste van het IFG worden een aantal bijkomende gegevens aangegeven in de DmfA.

Het IFG baseert zich uitsluitend op de prestatiegegevens ontvangen via de DmfA van de werknemers ten laste van het Fonds om de jaarlijkse afrekening op te maken. Dit op voorwaarde dat we beschikken over de arbeidsovereenkomsten (en de eventuele bijlagen aan de arbeidsovereenkomsten) van deze werknemers. Prestatiestaten zijn verleden tijd, de financiering wordt berekend op basis van de DmfA.

Hiervoor is het heel belangrijk dat het veld Qbis in de DmfA correct wordt ingevuld voor elke werknemer (vervanger) ten laste van het IFG. In dit veld Qbis moeten de uren per week ten laste van het Fonds opgenomen worden. Enkel zo kan een correcte financiering berekend worden en zal de werkgever een juiste afrekening ontvangen.

Bekijk ook de infofiche ‘Alles weten over Qbis’. 
 

Met welke DmfA gegevens gaat het IFG aan de slag?

Het IFG haalt voor de werknemers (vervangers) ten laste van het Fonds volgende gegevens op:

 • De voltijdse arbeidstijd in de instelling (S) 
 • De contractuele arbeidstijd (Q) 
 • De uren ten laste van het IFG (Qbis)
 • De prestaties en de gelijkgestelde prestaties
 • De loonkost en bijdrageverminderingen

Bekijk hoe de samenstelling van de prestaties en de loonkost in elkaar zit.

Betalingswerkwijze IFG

Elk trimester wordt er een forfaitair voorschot uitbetaald a.d.h.v. de verkregen gegevens en op voorwaarde dat al de nodige documenten (inschrijvingsbewijs van de school, trimestrieel getuigschrift van nauwgezetheid, schoolresultaat en contract van de vervanger) werden ontvangen. 
OPGELET: De voorschotten worden betaald, op voorwaarde dat alle Qbis velden in de DmfA ingevuld zijn.

Jaarlijks wordt een afrekening opgesteld die rekening houdt met de reële loonkost van de vervanger. OPGELET: De voorschotten worden betaald op voorwaarde dat alle Qbis velden in de DmfA ingevuld zijn.