PC 330 | Ouderenzorg Vorming

Submenu tonen Submenu verbergen

Wegens het bereiken van budgettaire limieten werden de aanvragen voor 2023 (tijdelijk) stopgezet.

Wat is een subsidieproject?

Een instelling die zelf een vorming wenst te organiseren kan een financiering (subsidie) van het Sociaal Fonds Ouderenzorg aanvragen voor een interne, externe of online vorming die door een derde wordt georganiseerd. Een subsidieaanvraag kan enkel worden ingediend indien er geen alternatieve vorming wordt aangeboden via het INSITU-aanbod.

Je hebt de keuze om de vorming te organiseren op drie verschillende ‘plaatsen’:

 • INTERN – binnen de muren van de zorginstelling
  U gaat zelf op zoek naar een externe lesgever om in uw instelling een vorming op maat te organiseren.  
 • EXTERN – buiten de zorginstelling 
  Er wordt buiten de instelling een vorming, opleiding of studiedag georganiseerd.
 • ONLINE LEERVORM

Wie kan een subsidieproject indienen?

Het Fonds richt zich enkel tot privatieve instellingen die behoren tot het Paritair comité 330 met RSZ-kengetal 330,311 en 830.

Hieronder vallen:

 • rusthuizen voor bejaarden (ROB)
 • rust- en verzorgingstehuizen (RVT)
 • serviceflats (assistentiewoningen)
 • dagverzorgingscentra voor bejaarden
 • dagcentra voor bejaarden

Doelgroep: welke werknemers komen in aanmerking tot financiering van het Fonds?

Het Fonds subsidieert de medewerkers van jouw instelling die behoren tot de risicogroepen. Dat zijn:

 • werknemers met maximaal een bachelor-diploma (vb. verpleegkundige, keukenhulp, ergotherapeut, …)
 • personeelsleden met een masterdiploma:
  • die ouder zijn dan 50 jaar
  • die minder dan één jaar in dienst zijn en werkzoekend waren op het moment van indiensttreding
  • met een verminderde arbeidsgeschiktheid, handicap

Andere medewerkers mogen deelnemen, maar voor hen ontvang je geen tussenkomst.

Financiële tussenkomst

 • INTERN en ONLINE LEERVORM:
  • €13 per uur/persoon die behoort tot een risicogroep.
  • Maximaal €130 per uur/groep:
   • we spreken van een groep vanaf 10 deelnemers. Dit wil zeggen dat we vanaf 10 deelnemers niet meer betalen op basis van het aantal deelnemers, maar op basis van een groep. Het maakt dus geen verschil in de financiering of er bijvoorbeeld 11 of 15 deelnemers deelnemen aan de vorming. Er wordt zowel voor de groep van 11 deelnemers als voor de groep van 15 deelnemers maximaal een bedrag van €130/uur voorzien door het Fonds.

Inbegrepen in dit bedrag: de bezoldiging en vervoersonkosten van de lesgever, eventuele kosten voor didactisch materiaal, syllabus, kopies, huur van een lokaal en BTW. Catering komt niet in aanmerking (vb. broodjes of koffie).

 • EXTERN: vorming buiten de instelling van minimaal 4 uur
  • per halve dag: €42,50 per deelnemer (minimim 4 uur vorming)
  • per dag: €85 per deelnemer (minimum 6 uur vorming)

Hoeveel subsidieaanvragen kan een instelling indienen? Is er een maximaal jaarlijks budget?

Het Fonds beschikt over een jaarlijks budget om de subsidieprojecten te financieren. Om het budget evenredig over de instellingen te verdelen, voorziet het Fonds in een maximum opleidingsbudget per instelling, afhankelijk van het aantal werknemers.

De instelling kan per aanvraag maximaal 15 uur vorming aanvragen die over meerdere dagen kan worden gespreid.

 • De vorming gaat door in semester 1 (januari - juni):

Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 15/01/2023 en uiterlijk op 31/5/2023.

 • De vorming gaat door in semester 2 (juli - december):

Aanvragen kunnen ingediend worden vanaf 31/5/2023 en uiterlijk op 30/11/2023.

Er is een begrotingslimiet per instelling per kalenderjaar, gebaseerd op het aantal werknemers van de instelling. Bovendien heeft het Fonds budgettaire limieten per semester. Instellingen dienen op voorhand na te kijken via de website of een 'aanvraagstop' van toepassing is.

Aantal werknemers instelling Maximum budget 2023
0-25 €1000
26-50 €2000
51-100 €3000
101-150 €4000
Meer dan 150 €4500

Groepen die meerdere instellingen beheren, mogen niet in alle huizen dezelfde vorming(en) organiseren. Dit om een grote impact op het totaalbudget te vermijden. 

Elke instelling beheert haar eigen aanvraag op basis van de noden en de behoeften van het huis. De aanvragen worden dus niet vanuit een centraal punt vanuit de groep uitgerold over al de huizen.

De administratieve eenheid beoordeelt de inhoud van individuele aanvragen en behoudt zich het recht om deze goed te keuren of af te wijzen op basis van het 'atypische aspect' en de beschikbare alternatieven. Het Fonds beoordeelt de aanvragen daarom als een goede huisvader en kan aanvragen die niet meer binnen het voorziene budget per instelling passen, afwijzen.

Welke opleidingsverstrekker komt in aanmerking?

De instelling is vrij in de keuze van een opleidingsverstrekker. Het Fonds geeft de voorkeur aan opleidingsverstrekkers die actief zijn in de social profit en die qua doelstellingen en tarieven in de geest van de social profit werken (vb. vzw’s en publieke operatoren).

Procedure

 • Aanvraag indienen
  • Het Fonds komt tussen in de financiering van opleidingen die starten vanaf 15/01/2023. Een aanvraag indienen doe je via de website.
  • Aanvragen moeten ten minste 3 weken voor de gewenste opleidingsdatum worden ingediend om het Fonds in staat te stellen de aanvraag te analyseren en te verwerken
 • Financiering en berekening van de afrekening
  • Het Fonds betaalt de subsidie nadat we in het bezit zijn van alle bewijsstukken en de ingevulde evaluatie. Je vindt alle nodige documenten onder het linkermenu 'documenten'.

Administratieve opvolging

De bewijsstukken moeten binnen de drie maanden na de laatste sessie van de opleiding naar het Fonds gezonden worden via e-mail. Er wordt geen uitzondering gemaakt op deze termijn, het budget dat we voor jouw instelling reserveerden, stellen we terug open voor andere instellingen.

Voor het vlot afhandelen van het dossier bezorg je ons volgende informatie:

 • alle facturen met details ter verantwoording van de uitgaven
 • aanwezigheidslijst met handtekeningen (indien meerdere dagen vorming zijn dit meerdere lijsten)
 • de deelnemersgegevens (te bezorgen in Excel formaat)
 • afgetekend bewijs sociaal overleg

Goed om weten

 • De instelling dient het Fonds onmiddellijk te verwittigen in geval van wijzigingen:
 • het niet starten (annulering van de actie), uitstellen of niet volledig realiseren van het project.
 • een beroep doen op een andere opleidingsverstrekker dan vermeld in het dossier.
 • problemen met een opleidingsverstrekker of de kwaliteit van de vorming.
 • Er is geen dubbele financiering toegestaan.
 • De lonen van de deelnemers worden niet terugbetaald.
 • De vorming of begeleiding van de werknemers vindt plaats tijdens de werkuren of wordt op een andere manier beschouwd als arbeidstijd.
 • De instelling vraagt geen enkele financiële bijdrage van de deelnemers.
 • De instelling verbindt er zich toe om de steun van het Fonds mee te delen aan de deelnemers.

Vragen of onduidelijkheden?

We helpen je graag verder: