Sectoren

IFG - Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten

PC 330 | Privé-Ziekenhuizen

PC 330 | Privé-Ziekenhuizen

België heeft een moderne en sterk uitgebouwde gezondheidszorg waartoe vele algemene en gespecialiseerde ziekenhuizen bijdragen. Ziekenhuizen geven werkzekerheid aan een grote groep loontrekkende werknemers: verplegers, zorgkundigen, logistieke & administratieve medewerkers, …

Opvallende aanpassingen van de laatste jaren zijn de vele fusies die geleid hebben tot schaalvergroting, de heroriëntering van de ziekenhuisfinanciering, het structureren van de ziekenhuisactiviteit via zorgprogramma’s, de inkrimping van de verblijfsduur van patiënten in het ziekenhuis en de verkorting van de verpleegduur. Kenmerkend voor deze dynamische sector is dan ook de onophoudelijke groei die continu maatregelen en bijsturingen verlangt. De vergrijzing van de bevolking en de toenemende zorgbehoefte bieden daarenboven tal van mogelijkheden op het vlak van tewerkstelling & vorming van het personeel.

 

Binnen deze sector zijn twee sociale FeBi-fondsen actief:

 

Maribel | Kamer 1 Vorming
PC 330 | Ouderenzorg

PC 330 | Ouderenzorg

Vlaanderen, Wallonië en Brussel hebben een ruim uitgebouwd aanbod aan gespecialiseerde zorg voor ouderen via lokaal en regionaal verankerde zorginstellingen. Er zijn verschillende woonvormen zoals de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf, de dagverzorgingscentra en centra voor palliatieve verzorging. Daarnaast zijn er ook nog de serviceflats en assistentiewoningen. Ouderenzorg geeft werkzekerheid aan een grote groep van mensen: verpleegkundigen, zorgkundigen, keukenpersoneel, logistieke hulpen, administratieve medewerkers, …

Net als andere gezondheidssectoren kampt de sector ouderenzorg met een personeelstekort, versterkt door een verouderende bevolking, budgetten onder spanning en een stijgende vraag naar zorg. Van groot belang in de sector van de ouderenzorg is dan ook de verdere ondersteuning op het vlak van financiële, kwalitatieve en kwantitatieve incentives, waaronder vorming & opleiding, groei in de tewerkstelling, werkbaar werk, functiedifferentiatie, …

 

Binnen deze sector zijn twee sociale FeBi-fondsen actief:

 

Maribel | Kamer 2 Vorming
PC 330 | Thuisverpleging

PC 330 | Thuisverpleging

In ons land, waarbij de gezondheidssector ruim is uitgebouwd via ziekenhuizen en ouderenzorg, kennen we ook nog de versterkende sector van de thuisverpleging. Thuisverpleging is gericht op personen die verpleging nodig hebben, bijvoorbeeld nadat ze uit het ziekenhuis ontslagen zijn of herstellen van een ongeluk of aandoening. Naast verpleegkundige zorg hebben de verpleegkundigen ook aandacht voor gezins- en sociale omstandigheden.

Een dienst voor thuisverpleging groepeert een aantal thuisverpleegkundigen die ofwel als werknemer werken, ofwel als zelfstandige samenwerken. De dienst voor thuisverpleging zelf bewaakt de kwaliteit en de continuïteit van de dienstverlening. België telt honderden diensten voor thuisverpleging. Ze garanderen werk aan duizenden werknemers. Samen met de vergrijzing en de groeiende vraag naar thuisverpleging zorgt het tekort aan verpleegkundigen voor een enorme uitdaging binnen deze sector.

 

Binnen deze sector is één sociaal FeBi-fonds actief:

 

Maribel | Kamer 3
PC 330 | Revalidatiecentra

PC 330 | Revalidatiecentra

Ons land telt meer dan 100 autonome revalidatiecentra, waarvan 77 Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR). Deze centra staan in voor een multidisciplinair onderzoek en de behandeling van kinderen met problemen op het vlak van ontwikkeling en gedrag (ADHD, autisme, complexe, ontwikkelingsstoornissen, gedragsstoornis, gehoorstoornis, hersenletsel, hersenverlamming, mentale handicap, stemmingsstoornissen en stotteren) en volwassenen met gehoorstoornissen, een niet aangeboren hersenletsel, stotteren, stemmingsstoornissen.  Voor elke stoornis beschikken de centra over een team van specialisten. De behandelingen hebben als doel de integratie van de kinderen en de volwassenen te bevorderen in alle maatschappelijke contexten.

Bovendien zijn er een aantal centra waar een multidisciplinair team van artsen, psychologen en maatschappelijk werkers individuele begeleiding geven aan personen die problemen ervaren ten gevolge van het overmatig gebruik van drugs, alcohol of medicatie met als belangrijkste doel deze gebruikers zo volledig mogelijk maatschappelijk te re-integreren. Deze ontwenningsprogramma’s worden zowel ambulant als residentieel aangeboden.

 

Binnen deze sector is één sociaal FeBi-fonds actief:

 

Maribel | Kamer 4
PC 330 | Gezondheidsinrichtingen en -diensten

PC 330 | Gezondheidsinrichtingen en -diensten

Naast de ziekenhuizen, de ouderenzorg, de thuisverpleging en de revalidatiecentra, biedt de gezondheidszorg in ons land ook nog bijkomende ondersteuning via tal van zorginstellingen die actief zijn op allerlei andere, gespecialiseerde terreinen, waaronder instellingen Beschut Wonen, wijkgezondheidscentra, bloedgeverscentra van het Rode Kruis, maar ook vele aanvullende diensten zoals ziekenvervoer, arbeidsgeneeskundige centra, labo’s, polyklinieken, etc… Deze verschillende groepen van instellingen hebben allemaal hun eigen uitdagingen en opportuniteiten, maar ook hier blijkt dat er steeds nood is aan bijkomende ondersteuning op het vlak van tewerkstelling & vorming van het personeel. 

 

Binnen deze sector zijn drie sociale FeBi-fondsen actief:

 

Maribel | Kamer 5 | Beschut wonen, wijkgezondheidscentra, diensten voor het bloed van het Rode Kruis Maribel | Kamer 7 | Residuaire en bicommunautaire gezondheidsinrichtingen en -diensten Vorming
PC 319 | Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen

PC 319 | Opvoedings- en huisvestingsinrichtingen

Deze sector van het Paritair Comité 319 omvat een brede waaier aan organisaties die instaan voor de zorg, opvang, begeleiding en ondersteuning van een divers doelpubliek (kinderen, gehandicapten, jongeren, ouders, ouderen, gezinnen, allochtonen, daklozen, asielzoekers…). Hierbinnen coördineert FeBi enkel de sociale fondsen van de Brusselse tweetalige inrichtingen en de federale instellingen voor zover de werknemers werkzaam zijn in de opvangcentra voor asielzoekers. Het gaat om een 50-tal instellingen goed voor ongeveer 1.700 medewerkers. Concreet gaat het over instellingen actief binnen de jeugdzorg, asielcentra, CAW’s, sociale verhuurkantoren, … Ook in deze sector stijgt de druk op het personeel, en verhoogt de vraag naar zorg & flexibiliteit, waardoor extra incentives via tewerkstellingsmaatregelen en opleidingsmogelijkheden noodzakelijk zijn.

 

Binnen deze sector zijn twee sociale FeBi-fondsen actief:

 

Maribel Vorming
PC 329.03 | Socioculturele sector

PC 329.03 | Socioculturele sector

De Belgische socioculturele sector is een heel gevarieerde sector die in Europa behoorlijk uniek is. Ons land telt duizenden verenigingen die actief zijn op het terrein van sociaal-cultureel werk met volwassenen, jeugdwerk, beroepsopleiding, sport, samenlevingsopbouw, cultuurspreiding, milieu, ontwikkelingssamenwerking, minderheden, toerisme, musea & erfgoed en media. Het domein van FeBi ter ondersteuning van dit Paritair Comité is uitsluitend beperkt tot de federale en Brusselse socioculturele organisaties (sub sector 329.03) die bestaan uit alle organisaties die ofwel hun maatschappelijke zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben en opgericht zijn als internationale vereniging; ofwel opgericht zijn als een organisatie van buitenlands recht werkzaam in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het gaat om een 300-tal werkgevers.

 

Binnen deze subsector is één sociaal FeBi-fonds actief:

 

Maribel
PC 337 | Aanvullend Sociaal Fonds Non-Profit

PC 337 | Aanvullend Sociaal Fonds Non-Profit

Het Paritair Comité 337 omvat in België alle werkgevers en werknemers die in de Non-Profitsector (vzw’s, stichtingen, …) actief zijn en die nog niet onder de regelgeving van een ander PC vallen, zoals het PC 330, PC 329, PC 319 etc…. Het gaat hier om duizenden werkgevers en werknemers die in het bijzonder betrokken zijn bij aanvullende dienstverleningen binnen het domein van sociaal welzijn, cultuur & kunst, beroepsverenigingen, sectorfondsen , het milieu , enz …

 

Binnen deze sector is één sociaal FeBi-fonds actief:

 

Vorming