Mobiliteitsmaatregel

Submenu tonen Submenu verbergen

Wat is deze mobiliteitsmaatregel?

In het kader van het ontwerpakkoord voor de non-profitsector 21-24 is in een budget voorzien met het oog op de toepassing van de maatregel betreffende de versterking van de intra-Brusselse mobiliteit. Alle actieve werknemers1 op de loonlijst van de in het recentste Brusselse akkoord opgenomen vzw's uit de non-profitsector die erkend zijn en/of meerjarig gesubsidieerd worden door de GGC, de FGC en het BHG, krijgen een MIVB- jaarabonnement “MIVB Regio” aan het voorkeurtarief van €300 per jaar.

Merk op dat het akkoord vereist dat voor alle betrokken vzw's een collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten, en dat het abonnement met voorkeurtarief wordt toegekend op voorwaarde dat alle werknemers van elke vzw ervan kunnen gebruikmaken. De collectieve arbeidsovereenkomsten zullen deze zomer worden afgesloten en via onze website ter beschikking worden gesteld.

De financiering van de maatregel geldt voor het merendeel van de werknemers (scope 1 & 22). Als de vzw's ook werknemers hebben van scope 3, dan moeten ze de abonnementskosten zelf dragen. Doordat de abonnementskosten voor werknemers uit scope 1 & 2 echter dalen en de MIVB een bijzonder voordelig tarief aanbiedt, zal er nauwelijks of geen financiële impact zijn voor de grote meerderheid van de betrokken vzw's!

Met de steun van Iriscare heeft FeBi, actieve partner van de non-profitsector, de opdracht gekregen om deze maatregel uit te voeren, in te staan voor het beheer ervan en op te treden als gesprekspartner tussen de verschillende betrokken partijen in het project (de vzw's, de FGC, de GGC en de MIVB). FeBi neemt de rol van derde betaler op zich: zij zal dus de door de vzw's bestelde abonnementen valideren en maandelijks de facturen van de MIVB betalen.

Voordelen van deze procedure:

 • De administratieve last voor het beheer en de follow-up van de bestellingen beperken voor de vzw's.
 • De werknemers ontvangen hun abonnement bij hen thuis.
 • De abonnementen kunnen makkelijk verlengd worden of terugbetaald.

Voorwaarden

Er gelden echter enkele voorwaarden voor deze regeling:

 • Het afsluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao).
 • De vzw moet erkend zijn en/of gesubsidieerd worden door de GGC en/of de FGC.
 • Het MIVB-abonnement moet toegekend worden aan alle actieve werknemers die op jouw loonlijst staan1.

Let op: de maatregel geldt niet voor gecombineerde abonnementen. Als jouw werknemers momenteel over een dergelijk abonnement beschikken, dan moeten de bestellingen gesplitst gebeuren bij de maatschappijen in kwestie.

Merk op dat de sociale partners de maatregel momenteel formaliseren via collectieve arbeidsovereenkomsten, wat normaal in de loop van de maand september afgerond zou moeten worden. De eigenlijke bestellingen kunnen dus pas daarna van start gaan. Bovendien is het belangrijk dat je wacht totdat de huidige abonnementen aflopen, om niet dubbel te betalen. De kosten voor die abonnementen blijven in aanmerking komen voor een terugbetaling in het kader van de reglementering tot 1 januari 2024 (NB: de middelen die niet aan mobiliteit kunnen worden besteed, worden toegewezen aan de eindejaarspremie – uitzonderlijk gedeelte 2023).

Tot slot wordt de maatregel geleidelijk aan sector per sector ingevoerd. Raadpleeg de fasering.

Inschrijven

Het is de bedoeling om nu al jouw gegevens in te vullen, zodat FeBi tijdens de zomer de listings en de toegang tot de Business Portaal van de MIVB kan voorbereiden. Door dat nu te doen, kunnen er abonnementen besteld worden zodra de maatregel dit najaar van kracht wordt voor de eerste sectoren.

FeBi zal vervolgens de 'user' aanmaken voor jouw vzw (de persoon die je binnen jouw vzw aanwijst om de abonnementen te bestellen op de Business Portal van de MIVB), en die persoon via e-mail de aanmeldingsgegevens bezorgen.

Tot slot moet de user van jouw vzw onderstaande procedure volgen om bestellingen te doen.

Procedure en termijnen voor bestellingen

1. User

FeBi zal de user aanmaken voor jouw vzw en deze persoon via mail de aanmeldingsgegevens bezorgen om verbinding te maken met de portaalsite via deze link.

Meer informatie over de Business Portal vindt de user hier.

Mocht je problemen ondervinden, dan kan je altijd contact opnemen met FeBi. De medewerkers staan voor je klaar en kunnen indien nodig een vooraf opgenomen opleiding van de MIVB geven via Teams.

Je kan vervolgens vragen om een extra user aan te maken indien de gebruikelijke user ziek of met vakantie is. Neem hiervoor rechtstreeks contact op met FeBi via het e-mailadres [email protected].

2. Gegevens van de werknemers

Om verbinding te maken met de Business Portal, heeft de user een pc, een identiteitskaartlezer en de eigen identiteitskaart nodig.

Om bestellingen te plaatsen, moet voor elke medewerker de volgende gegevens worden ingevoerd:

 • Naam
 • Voornaam
 • Geboortedatum
 • Taal (NL of FR)
 • Rijksregisternummer
 • Persoonlijk adres (zodat de MOBIB-kaart hier kan worden bezorgd. Daarna activeert de medewerker het abonnement via een GO-automaat.)
 • E-mailadres
 • De scope (1, 2 of 3) moet verplicht worden aangegeven in de kolom stamnummer
 • Heeft de medewerker al een MIVB-abonnement?
  • Zoja: wat is het kaartnummer van de MOBIB-kaart + de vervaldatum

3. Bestelling, validatie en ontvangst van het abonnement

Er zijn twee scenario's mogelijk:

 • Ofwel beschikt de persoon in kwestie al over een MOBIB-kaart:
  • Voer het nummer van de MOBIB-kaart in de kolom 'Klantnummer' in. Vul de geboortedatum van de medewerker in. Alle gegevens staan in de portaalsite (controleer of alles correct is en corrigeer als dat niet zo is).
 • Ofwel heeft de persoon in kwestie nog geen MOBIB-kaart:
  • Vul het formulier in en volg de procedure van de MIVB (gegevens + foto).

Als het abonnement op de eerste dag van de volgende maand vereist is, moet de vzw de bestelling uiterlijk op de 21 de dag van de maand op het bedrijfsportaal plaatsen. Zo niet zal de bestelling gevalideerd worden op de 22de dag van de volgende maand.

Aan de vzw’s wordt gevraagd om hun werknemers erop te wijzen dat het belangrijk is dat ze hun bestaande MOBIB-kaart blijven gebruiken, om extra kosten te vermijden voor een nieuwe kaart.

Als je al een MOBIB-kaart hebt, maar deze is niet uitgegeven door de MIVB zelf, kan je deze gebruiken door ze te activeren bij een Bootik MIVB.

Het is ook nuttig om de bestellingen te plaatsen volgens prioriteit: bestel eerst voor werknemers zonder MIVB-abonnement en voor werknemers van wie het abonnement heel binnenkort afloopt. Bestel de andere abonnementen vervolgens naarmate de bestaande abonnementen aflopen.

Houd er echter rekening mee dat het akkoord in een MIVB-abonnement voorziet voor ALLE actieve werknemers op de loonlijst. Bij twijfel kunnen er controles worden uitgevoerd door de bevoegde instanties.

Denk er ook aan dat het zowel voor jou als voor FeBi makkelijker is als je bestellingen groepeert en dus meerdere abonnementen tegelijk bestelt in plaats van telkens één abonnement te bestellen.

Wanneer je jouw bestellingen hebt geplaatst, ontvang je een mail van FeBi met een link om de gegevens van de werknemers te bevestigen (scope, sector en paritair comité) door middel van een verklaring op eer.

Vervolgens FeBi controleert en valideert de bestellingen ten laatste tussen de 22ste en de 25ste dag van de maand.

Voor nieuwe MOBIB-kaarten bezorgt de MIVB de abonnementen met de post bij de medewerker thuis, waarna die het abonnement valideert via een GO-automaat. Een MOBIB-kaart staat op naam. De kaart is eigendom van de eindgebruiker en dus van de reiziger/werknemer, ook al wordt ze aangekocht via de werkgever.

4. Facturatie

De MIVB factureert maandelijks de verstrekte abonnementen aan FeBi.

FeBi rekent vervolgens de abonnementen voor scope 3 (als die er zijn) door aan de vzw's. Ter herinnering: het jaarabonnement aan voorkeurstarief in het kader van de Mobiliteitsmaatregel bedraagt ??€ 300/jaar Je ontvangt de factuur via mail met een link naar het document in pdf-formaat.

Vergeet FeBi niet op de hoogte te brengen als de personeelsgegevens wijzigen en als er een abonnement moet worden opgezegd (einde contract, ontslag, vertrek enz.). Er wordt dan een kredietnota aangemaakt op basis van een forfaitaire berekening door de MIVB (zie het puntje over terugbetalingen hieronder).

5. Terugbetalingen

Indien een medewerker met een voordelig abonnement in het kader van de mobiliteitsmaatregel ontslagen wordt of vertrekt, en het om een medewerker van scope 3 gaat voor wie je de factuur van FeBi hebt betaald, dan kan je via de Business Portal een terugbetaling aanvragen.

De terugbetaling is gebaseerd op het aantal gebruikte maanden (de lopende maand inbegrepen). Er worden administratieve kosten (€ 10,00) afgehouden van het terug te betalen bedrag.

6. Jaarlijkse verlenging van de abonnementen 

Twee maanden voor de vervaldatum van elk abonnement ontvangt FeBi een melding van de MIVB, waarna de eventuele verlenging binnen de maand moet worden bevestigd. FeBi zal vervolgens contact met jou opnemen.

Hulp nodig?

Als je moeilijkheden ondervindt met de Business Portal van de MIVB, dan kan je enkele infovideo's raadplegen.

Indien nodig kan je met vragen ook altijd terecht bij FeBi via het mailadres [email protected]. Eventueel kan samen met een groep werkgevers een vooraf opgenomen opleiding van de MIVB worden overlopen.

De komende weken zal een fiche worden opgemaakt met de rechten en plichten van de werknemers en werkgevers. Dat document zal dan hier beschikbaar zijn.

Verwerking van gegevens

Als werkgever verbind je jezelf ertoe de Privacyverklaring van de MIVB aan al jouw medewerkers te bezorgen.

FeBi verbindt zich ertoe alle bepalingen na te leven van de AVG bij het verwerken van de gegevens verstrekt door jouw vzw in het kader van het mobiliteitsproject en wanneer de gegevens worden bezorgd aan de projectpartners.

* (1) De lijst met actieve werknemers wordt binnenkort bepaald in overleg met de sociale partners.

* (2) Beschrijving van de scopes:

- Scope 1: activiteiten die rechtstreeks vallen onder de door de GGC en/of FGC erkende en/of gesubsidieerde regelingen.

- Scope 2: activiteiten bestemd voor de directe ondersteuning van scope 1.

- Scope 3: andere activiteiten van werknemers die op de loonlijst van de Brusselse vestigingseenheden staan. Het gaat om de activiteiten die niet worden erkend door de GGC en/of de FGC.

Er zal binnenkort een document ter beschikking worden gesteld om de scopes te specifiëren. Als u echter nu moeite heeft om ze te bepalen, raden wij u aan om rechtstreeks contact op te nemen met uw federatie die u graag zal verder helpen.

Dit project kwam tot stand in samenwerking met Iriscare, GGC en FGC.