home  > Over FeBi > Wat?

Over FeBi Wat?

Submenu tonen Submenu verbergen

Wat is FeBi?

FeBi vzw is een overkoepelende organisatie van meerdere Federale & Brusselse Maribel- en Vormingsfondsen binnen de private non-profit sector.

Het werkveld van FeBi bestrijkt de sectoren van het PC 330 (ziekenhuizen, woonzorgcentra, dagverzorgingscentra, serviceflats, thuisverpleging, revalidatiecentra, wijkgezondheidscentra, beschut wonen, diensten van het Rode Kruis & andere diensten binnen de gezondheidszorg), het PC 319 (opvoedings- en huisvestingsinstellingen), het PC 329.03 (socio-culturele sector) en het PC 337 (aanvullende diensten voor de non-profitsector).

De vzw wordt beheerd door een paritair samengestelde Raad van Bestuur, samengesteld uit leden van de werkgevers- en werknemersorganisaties uit de sectoren. Het dagelijks bestuur wordt waargenomen door de directeur.

Missie

FeBi brengt menselijke, financiële en technische middelen samen om tewerkstelling te creëren en vorming van risicogroepen te bevorderen.

We streven enerzijds op korte en lange termijn naar een sector van de non-profit waarin we werken aan een verlaging van de werkdruk door extra te investeren in bijkomende tewerkstelling op de werkvloer (via het systeem van Maribelsubsidie en via de uitvoering van allerlei sociale akkoorden).

Anderzijds ondersteunen we de kwaliteitsverhoging van de zorg- en dienstverlening via diverse vormingsinitiatieven. De essentie van onze organisatie is dus het pompen van zuurstof in de ons toegewezen sectoren.

Onze waarden

  1. Sociaal engagement

“Meer arbeidsplaatsen en opleidingskansen creëren”

Sociaal engagement is onze motor. We willen mensen helpen door sociale problemen onder handen te nemen. Deze pakken we aan door enerzijds arbeidsplaatsen te creëren en anderzijds door opleidingen aan te bieden aan risicogroepen (o.a. jongeren, werkzoekenden, vijftigplussers). Onze doelstelling is om op deze manier de werklast te verminderen. Door opleidingen aan te bieden proberen we ervoor te zorgen dat risicogroepen hun werk zo goed mogelijk kunnen uitvoeren. Maar vooral: zodat ze sterker staan op de arbeidsmarkt.

  1. Samenwerking

“Talent en kennis delen”

Samenwerking is de sleutel tot succes. Samenwerken doen we in de eerste plaats met de mensen binnen onze organisatie. De aanwezige talenten, kennis en verantwoordelijkheden trachten we zoveel mogelijk met elkaar te delen. Net als de successen die we samen behalen. Samenwerken beperkt zich echter niet tot de interne organisatie. Ook met onze externe partners werken we voluit samen om zo het verschil te maken en onze doelen te realiseren.

  1. Klantvriendelijkheid

“De mens achter de klant staat centraal”

De term ‘klant’ voelt wat vreemd aan voor een non-profitorganisatie als FeBi. Maar waar het voor ons om draait is de mens achter de klant. Die stellen we centraal in alles wat we doen. Dat betekent dat we hem integer en respectvol benaderen. En dat we hem de volle aandacht geven als we naar hem luisteren. Dat is het beste recept om de klant gericht te informeren en passend advies te geven.

  1. Kwaliteit

“Wat we doen, willen we zo goed mogelijk doen”

We stellen hoge eisen aan de kwaliteit van onze acties, contactmomenten, dienstverlening, onze dagelijkse manier van werken en het beheer van alle soorten gegevens. Waarom is kwaliteit zo belangrijk? Omdat het de samenwerking met onze partners optimaliseert en zo ook onze doelgroep ten goede komt.

  1. Expertise

“Cruciaal om flexibel en innovatief te denken”

Wat we doen vraagt van onze werknemers een doorgedreven, specialistische kennis en ervaring. En dat in verschillende gebieden. Expertise is dus cruciaal voor de werking van onze organisatie. Ook al omdat een brede expertise ons toelaat om innovatief en flexibel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Aangezien expertise zo’n grote rol speelt, investeren we zo veel mogelijk in de opleiding en de ontwikkeling van onze werknemers. Dat uit zich in de kwaliteit van al onze activiteiten.

Raad van Bestuur

Sébastien Robeet

Voorzitter

Hendrik Van Gansbeke

Ondervoorzitter