PC 330 | Ziekenhuizen Vorming

Submenu tonen Submenu verbergen

Context

Het Sociaal Fonds wil inspelen op de groeiende vraag naar financiële steun voor opleidingen en de instellingen een eerlijke verdeling van haar middelen bieden. Daarom heeft het Beheerscomité van het Fonds beslist om vanaf 1 januari 2024 een Maximaal Toegestaan Budget (MTB) per instelling toe te passen.

Wat is een MTB?

 • Het Maximaal Toegestane Budget (MTB) is een financieringsplafond waarop een instelling gedurende een beperkte periode recht heeft. Het varieert afhankelijk van de grootte van de organisatie en wordt berekend op basis van het aantal voltijdse equivalenten (VTE's) van het 1e kwartaal van 2023 (het Fonds beschikt over deze gegevens via de RSZ-aangiftes).
   
 • Instellingen beschikken over een budget dat volgens de opleidingsbehoeften kan besteed worden aan enerzijds de subsidieprojecten (Agressie, Rugklachtpreventie, Taal, Groepsbegeleiding, Welzijn en Project op maat) en anderzijds het Vormingsaanbod FeBi-VIVO (kalenderaanbod en in situ’s). 
   
 • Dit budget blijft één jaar beschikbaar. Het MTB dat van toepassing is vanaf 1 januari 2025 wordt gecommuniceerd in oktober 2024.
   
 • De niet opgebruikte middelen kunnen niet worden overgezet naar een volgend jaar. Ze worden terug toegevoegd aan het totaalbudget dat het volgende jaar opnieuw tussen de instellingen wordt verdeeld.

Bedragen MTB

 • Er zijn vijf niveaus gedefinieerd en elk niveau heeft een maximumbedrag.
 • Voor instellingen met meerdere sites (campussen) wordt een bedrag per site toegekend.
Niveau Aantal VTE Plafond per niveau
1 < 200 2.160 €
2 200 - 1.000 11.500 €
3 1.000 - 3.000 40.160 €
4 3.000 - 6.000 68.240 €
5 > 6.000 126.680 €

Hoe werkt het?

STAP 1: de aanvraag indienen

 • De instelling maakt een schatting van het benodigde budget voor elk project over een periode van één jaar.
 • De instelling dient de subsidieaanvraag uiterlijk één maand voor het begin van de opleiding in.
 • Het indienen van een aanvraag gebeurt via het aanvraagformulier van het Fonds per mail.
 • Voor instellingen met meerdere sites:
  • Ofwel wordt de aanvraag ingediend via de hoofdinstelling:
   • De administratieve opvolging gebeurt op het niveau van de hoofdinstelling (indienen van 1 aanvraagdossier, gezamenlijk beheer van de bewijsstukken, enz.)
   • Het Fonds communiceert niet over een budget per site, aangezien de instelling over een globaal budget beschikt dat verdeeld moet worden over de verschillende sites.
  • Ofwel wordt de aanvraag per site ingediend:
   • De administratieve opvolging gebeurt op het niveau van elke site afzonderlijk (indienen van 1 aanvraagdossier per site, afzonderlijk beheer van de bewijsstukken, enz.)
   • Elke site beschikt over een specifiek budget en dient dit te respecteren. Het is dus niet mogelijk om een budget over te dragen naar een andere site.

STAP 2: goedkeuring van de aanvraag

 • De cel berekent het toegekende budget op basis van de financiering in de richtlijnen.
 • De cel controleert of het gevraagde bedrag het MTB van de instelling niet overschrijdt.
  Er zijn twee scenario’s mogelijk voor het berekenen van het aangevraagde budget.
  VoorbeeldEen instelling heeft 1.500 VTE’s. De instelling zit bijgevolg in niveau 3 en heeft recht op een maximaal budget van € 40.160 voor 2024.
  • De instelling vraagt € 20.000 aan voor het project Rugklachtpreventie. Het Fonds reserveert €20.000 voor deze vorming en het resterende MTB is €20.160 om een andere opleiding of vorming te financieren.
  • De instelling vraagt € 45.000 aan als onderdeel van een project om lage rugpijn te voorkomen. Het Fonds zal zijn bijdrage beperken tot €40.160 en het MTB zal worden bereikt voor het lopende jaar.
 • De instelling ontvangt een goedkeuringsbrief met vermelding van het bedrag van het MTB en het toegekende budget.

Goed om te weten

Om een duidelijk beeld te krijgen van het ongebruikte budget, vraagt het Fonds om zo snel mogelijk de bewijsstukken op te sturen.

Voorbeeld: De instelling ontvangt een bedrag van €40.160 voor het project Rugklachtpreventie. Wanneer de bewijsstukken worden opgestuurd, toont de instelling aan dat er slechts €30.000 is uitgegeven. De instelling kan €10.160 gebruiken om een nieuwe aanvraag in te dienen in het lopende jaar.