IntegraJobs/Vorm

Integratie van nieuwkomers in de non-profit sector

De non-profit sector voor hulp en zorg aan personen kent de laatste jaren een sterke groei op het gebied van vraag naar personeel.

Tegelijk stellen we een toename vast van het aantal allochtone kandidaten op de arbeidsmarkt. Deze mensen ondervinden echter moeilijkheden bij het zoeken naar werk omdat er geen erkenning is en/of omdat er geen rekening wordt gehouden met hun diploma, ervaring en kwalificaties verworven in hun land van herkomst.

IntegraJobs/Vorm is een project dat gericht is op de financiering van de reële loonkosten van jobs en opleidingen voor nieuwkomers met een legaal statuut in residuaire en bicommunautaire gezondheidsinstellingen en -diensten (PC 330.02 en 330.04). Werkgevers in deze sectoren hebben de mogelijkheid om één of meerdere nieuwkomers in dienst te nemen.

Opgelet! Dit project is enkel bestemd voor residuaire- en bicommunautaire gezondheidsinstellingen en -diensten (PC 330.02 & 330.04).

Alle informatie vindt u op deze webpagina. Interessante documenten:

Nog vragen? Aarzel niet om ons te contacteren:

Jules Nkeshimana
Projectverantwoordelijke
02 250 37 74
[email protected]

Wat zijn de voordelen van het project?

 • Samen begeleiden we nieuwkomers met een legaal statuut naar gefinancierde jobs en opleidingen.
 • We komen tegemoet aan uw eventueel tekort aan personeel.
 • We bieden de mogelijkheid aan nieuwkomers om zich te integreren in ons economisch, sociaal en cultureel systeem.

Wat verstaan we onder het begrip ‘nieuwkomer’?

Iedere vreemdeling die:

 • wettelijk in België verblijft en over een nationaliteit buiten de EU15 beschikt.
 • minstens 18 jaar oud is.
 • minder dan 5 jaar ingeschreven is in het Rijksregister van een gemeente van de Vlaamse of de Waalse gemeenschap of van een gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Belangrijk: bovenstaande voorwaarden zijn toelatingsvoorwaarden om te bepalen of iemand als kandidaat aan de werkgever mag worden voorgesteld.  Deze worden nagekeken door Actiris, Forem of AIF+ naargelang de regio.

Hoe financieren we de tewerkstelling?

 • De beschikbare financiële middelen zullen de werkelijke salariskosten (brutosalariskosten plus werkgeversbijdragen) financieren tot een maximum van €42.500/jaar per VTE.
 • Aan de instelling zal een voorschot van €9.000/VTE per kwartaal worden betaald.
 • Het bedrag van het voorschot wordt berekend op basis van de aan het Fonds toegezonden contracten. Er wordt jaarlijks een afrekening opgemaakt.

Waartoe verbinden wij ons?

 • Wij financieren de reële loonkosten (bruto loonkost verhoogd met de patronale bijdragen) tot maximaal €42.500/jaar per VTE, volgens de officiële wettelijke barema’s voor een periode van maximaal 2 jaar.
 • Wij dragen uw gewenste profielen over aan AIF+, Forem of Actiris (naargelang van uw regio), zij zorgen voor de:
  • analyse van uw aanwervingsbehoeften.
  • co-creatie van uw Integra-vacatures (inclusief tekst).
  • verspreiding van de werkaanbiedingen en het hele aanwervingsproces.
 • Wij besteden bijzondere aandacht aan het taalniveau van de kandidaten (via voorbereidende of intensieve taalcursussen vooraf).

Waartoe verbindt u zich als werkgever?

 • U deelt ons het gewenste aantal en het soort profielen/functies mee door het aanvraagformulier in te vullen.
 • U neemt deel aan de selectiegesprekken met de door AIF+, Forem of Actiris voorgestelde kandidaten (volgens uw regio) en u selecteert de persoon die u binnen uw instelling wenst aan te werven.
 • U waakt erover dat een mentor wordt aangesteld die dezelfde functie heeft als de kandidaat (de functie moet reeds bestaan binnen de instelling).
 • U bent bereid om een evaluatieformulier in te vullen over de arbeidsrelatie met de werknemer (3 maanden na aanwerving en nogmaals na één jaar tewerkstelling).

Wie kan een aanvraag indienen?

Dit project is enkel bestemd voor residuaire- en bicommunautaire gezondheidsinstellingen en -diensten (PC 330.02 & 330.04) onder voorbehoud van goedkeuring door het Beheerscomité van de Kamer van het Sociaal Fonds Maribel 7.

Het Beheerscomité bepaalt de criteria voor toekenning en verdeling van de functies, rekening houdend met de beschikbare financiële middelen.

De toekenningscriteria van het project IntegraJobs werden opgenomen in het werkingsdocument van het Fonds Sociale Maribel 330. Je kan deze terugvinden vanaf pagina 15.

Potentiële instellingen:

 • Ambulances
 • Medisch en paramedisch materiaal
 • Audiologie
 • Medisch-sociaalpsychologisch ondersteuningscentrum
 • Verblijfscentrum
 • Centrum voor gezinsplanning, seksualiteit of relaties
 • Multidisciplinair medisch centrum
 • Centrum voor blindenzorg
 • Centrum voor geestelijke gezondheidszorg
 • Sociaal centrum
 • Rode Kruis
 • Externe dienst voor preventie en bescherming op het werk
 • Laboratoria
 • Poliklinieken
 • Gezondheidspreventie
 • Reïntegratiedienst
 • Sociale dienst zonder huisvesting
 • Palliatieve zorg
 • Aangepast vervoer voor personen met beperkte mobiliteit

Wat voor functies kunnen worden aangevraagd?

Werkgevers kunnen alle functies aanvragen die voldoen aan de behoeften van hun instellingen. De functie moet reeds aanwezig zijn in de instelling.

Voor knelpuntberoepen, zoals verpleegkundigen/zorgkundigen, is het quotum beperkt tot één post per instelling.

Het is wenselijk dat de werkgever enige flexibiliteit vertoont met betrekking tot het type functie dat wordt gevraagd, met een mogelijke wijziging in overleg met de aanwervende organisatie (Forem of Actiris).

Wanneer kan een aanvraag worden ingediend?

Aanvragen kunnen op elk moment worden ingediend.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?

 • Wij sturen u per e-mail een ontvangstbevestiging.
 • Uw aanvraagformulier wordt ter validering aan het Beheerscomité voorgelegd.
 • Wij brengen u op de hoogte van deze beslissing.
 • De tewerkstelling moet gerealiseerd worden binnen de zes maanden na goedkeuring van het aanvraagdossier.
 • Wij sturen de gevalideerde vacatures door naar Forem of Actiris, afhankelijk van uw regio.
 • Forem of Actiris zullen contact met u opnemen om de selectie- en aanwervingsprocedure voort te zetten.

U denkt over de ideale kandidaat voor het Integra-project te beschikken?

Laat het ons weten wanneer u ons uw aanvraagformulier stuurt. Uw kandidaat wordt opgenomen in het aanwervingsproces dat wordt beheerd door de regionale diensten voor arbeidsvoorziening.

Selectie- en aanwervingsprocedure ingeleid door Actiris/Le Forem

 • Contactopname door een dienst van Forem of Actiris met de instelling om vacatures mee te schrijven (taalvereisten) en om ervoor te zorgen dat er binnen de instelling een inclusief beleid bestaat.
 • Forem of Actiris zoeken en selecteren potentiële kandidaten en bereiden hen voor op het sollicitatiegesprek.
 • Forem of Actiris stellen het project voor aan de voorgeselecteerde en in aanmerking komende kandidaten.
 • De werkgever legt een datum vast voor het gesprek met de kandidaat.
 • Als het sollicitatiegesprek succesvol is, kan de kandidaat het contract ondertekenen.

Type contract

 • De contracten worden gefinancierd voor een periode van maximaal twee jaar per aangeworven werknemer.
 • FeBi biedt geen standaardcontract aan, de werkgever stelt de arbeidsovereenkomst op.
 • Contracten van bepaalde en onbepaalde duur worden aanvaard:
  • Contracten van bepaalde duur tussen drie maanden en twee jaar. Verlenging of overgang naar een contract van onbepaalde duur vereist een wijziging die aan FeBi moet worden meegedeeld.
  • Bij vaste contracten zal de werkgever de nodige regelingen moeten treffen voor de financiering van het vaste contract na de twee jaar van financiering of het contract moeten beëindigen met inachtneming van de geldende sociale wetgeving (clausule in het contract, opzeggingstermijn, ...

Aanwijzing van een mentor

 • Bij de aanwerving moet een mentor worden aangewezen die dezelfde functie heeft als de kandidaat (de functie moet al bestaan in de instelling).
 • De mentor begeleidt en coacht de werknemer in zijn of haar nieuwe rol.
 • Gratis cursussen over mentorschap bieden we hier aan.

Ondertekening van het contract

 • De werkgever brengt Forem of Actiris en FeBi op de hoogte van de aanwerving van een kandidaat.
 • Het contract wordt bij voorkeur ondertekend in aanwezigheid van een projectverantwoordelijke van FeBi. Deze aanwezigheid maakt een ontmoeting en een uitwisseling van praktische informatie mogelijk over de verschillende acties van het Vormingsfonds en de Maribel-procedure (de aanwezigheid van een FeBi-verantwoordelijke is niet noodzakelijk voor de ondertekening van het contract, een ontmoetingsmoment kan later worden vastgelegd).
 • De arbeidsverhouding is alleen tussen de werkgever en de werknemer. FeBi is alleen betrokken bij de financiering van de overeenkomst.

Eens het contract ondertekend is, stuurt u volgende document naar FeBi ([email protected]):

 • Kopie ondertekend arbeidscontract
 • Verklaring op eer
 • RIB-attest (attest bankrekening werkgever)

Hoe gebeurt de financiering aan de instelling?

 • FeBi betaalt een voorschot van €9.000 per VTE per kwartaal voor de bruto loonkosten verhoogd met patronale bijdragen (bruto, eindejaarspremie, vakantiegeld, patronale RSZ, woon-werkverkeer, verplaatsingskosten in opdracht werkgever, geen verzekeringen, geen kostenvergoedingen, geen kosten sociaal secretariaat).
   
 • De voorschotten vinden plaats op de volgende data: 15 januari (1ste kwartaal), 15 april (2de kwartaal) ,15 juli (3de kwartaal) en 15 oktober (4de kwartaal).
   
 • De voorschotten worden betaald op voorwaarde dat alle nodige documenten (ondertekend contract en verklaring op eer) tijdig bij ons worden ingediend en dat het vak Qbis in de DmfA-aangifte is ingevuld.
   
 • FeBi voert een jaarlijkse afrekening uit op basis van de salarisgegevens die in uw DmfA-aangifte voor het kalenderjaar zijn opgegeven. Het invullen van vak Qbis is dus essentieel voor de berekening van uw financiering.
   
 • De jaarlijkse financiële afrekening wordt eind april van het daaropvolgende jaar aan de instelling bezorgd.

Evaluatie van de arbeidsrelatie

De werkgever en werknemer vullen een evaluatieformulier over de arbeidsrelatie in (na drie maanden en opnieuw na één jaar tewerkstelling).

Versterking van de vaardigheden van de werknemer

FeBi beschikt over heel wat gratis opleidingen ter versterking van uw werknemers.