(Op)nieuw aan boord

Context

De projectoproep (Op)nieuw aan boord kadert in de beslissing van de Federale regering om langdurig zieken kwalitatief terug te begeleiden naar de werkvloer. Het is de bedoeling om zorginstellingen te stimuleren pilootprojecten op te starten binnen de eigen organisatie en zo extra aandacht en ruimte te ontwikkelen voor de terugkeer van langdurig zieken op de werkvloer.

Wat wordt gefinancierd?

De rode draad van deze projectoproep is re-integratie van langdurig zieken aanmoedigen, en dat op twee mogelijke manieren:

 • Financiering van innovatieve projecten met als doel het re-integreren en begeleiden van langdurig zieken.
 • Financiering van een contract van bepaalde duur voor de vervanger van de langdurig zieke collega wanneer die laatste terugkeert op de werkvloer.
  • De herintreder neemt de rol van begeleider/ondersteuner op bij re-integratie. De oorspronkelijke vervanger behoudt zijn functie en wordt gefinancierd door dit project.
  • De begeleiding/ondersteuning wordt opgenomen door bestaande (oudere) medewerkers om vanuit hun expertise de herintreder wegwijs te maken en te ondersteunen in de werking van de betrokken dienst. De vervangende tewerkstelling van de ondersteuner wordt gefinancierd.
  • De ondersteuner heeft de mogelijkheid om een gratis opleiding te volgen via een door het Sociaal Vormingsfonds (FeBi vzw) aangeboden cursus indien deze tewerk gesteld is in één van de sectoren die hier recht op hebben.

We leggen de nadruk op het lokaal sociaal overleg: de projecten moeten lokaal worden aangestuurd en beslist. 

De instelling werkt elke aanvraag inhoudelijk uit en motiveert hoe zij bijdraagt aan een betere begeleiding van de herintreder en op korte en/of langere termijn zorgt voor een lagere uitstroom en/of uitval. Het pilootproject kan op termijn eenvoudig worden gedeeld met andere zorginstellingen als best practice.

Voor wie is de oproep bestemd?

Deze projectoproep richt zich tot alle federale zorginstellingen én rechtspersonen naar Belgisch recht die op het ogenblik dat de subsidieaanvraag wordt ingediend, zijn aangesloten bij het Paritair Comité 330, en meer bepaald:

 • Private ziekenhuizen & Forensisch Psychiatrisch Centrum
 • Thuisverpleging
 • Diensten voor het bloed van het Rode Kruis
 • Wijkgezondheidscentra
 • Maisons Medicales
 • Federale revalidatiecentra

De projectoproep richt zich tot drie doelgroepen, waarbij de eerste twee voorrang krijgen:

 1. Personeelsleden die terugkeren na een lange afwezigheid
 2. Nieuwe personeelsleden
 3. Stagiairs

Beschikbaar budget

Het totale beschikbare budget voor deze projectoproep bedraagt €5.140.738,20. Per project kan minimaal €10.000 en maximaal €75.000 aan subsidie worden toegekend, verdeeld over de totale duur van het project.

Het opstarten van een gezamenlijk pilootproject tussen verschillende zorginstellingen (consortium) wordt aangemoedigd en kan beschouwd worden als meerdere projecten à rato van het aantal partijen op voorwaarde dat men tot de doelgroep behoort zoals hierboven beschreven.   

Duurtijd projecten

Projecten moeten ten vroegste vanaf 1 september 2024 en uiterlijk op 31 oktober 2024 van start gaan, en afgerond zijn uiterlijk op 31 oktober 2025.

Selectieprocedure

Jouw dossier wordt na de uiterste indieningsdatum voor de projectoproep voorgelegd aan het paritair samengesteld selectiecomité:

 • Voorzitter van het Sociaal Fonds Maribel 330
 • Vertegenwoordigers namens de werkgeversorganisaties voor het PC 330
 • Vertegenwoordigers namens de werknemersorganisaties voor het PC 330

Het selectiecomité zal de selectieprocedure doorlopen. Zij zal:

 • de ontvankelijkheidsanalyse, de uitsluitingsanalyse en de geschiktheidsanalyse uitvoeren.
 • de lijst met geselecteerde subsidieaanvragen opstellen.
 • deze lijst rangschikken op basis van de toekenningsanalyse.
 • een advies bezorgen aan het voltallig beheerscomité van het Fonds Maribel 330 die de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid heeft.

Na goedkeuring en ondertekening van de subsidieovereenkomst ontvang je de toekenningsbrief en een voorschot van 80% van het toegekende budget. Na het einde van de projectfase, en na positieve evaluatie door het selectiecomité, wordt overgegaan tot betaling van het resterend saldo en dit ten laatste op 31 december 2025.

Het rapport met de eindevaluatie van het pilootproject wordt voorgelegd en besproken op het CPBW. Ook het overzicht met de projectuitgaven wordt voorgelegd en goedgekeurd. FeBi vzw contacteert jou om het rapport en het verslag van de bespreking te bezorgen. De bewijsstukken van de uitgaven hou je ter beschikking van FeBi vzw. Bij goedkeuring van het eindrapport ontvang je het saldo van 20% eventueel beperkt tot de effectieve uitgaven.

Interesse in deze projectoproep?

Lees aandachtig de uitgebreide projectoproep.

Een volledige subsidieaanvraag omvat:

 • een volledig en correct ingevuld inschrijvingsformulier
 • het verslag van het CPBW waar de aanvraag werd besproken en goedgekeurd
 • andere bijbehorende bijlagen (begrotingsvoorstel, plan van aanpak, elektronische handtekening)

De subsidieaanvraag dient uiterlijk op 15 juli 2024 (23u59) per mail ingediend te worden via [email protected]. De werkgever ontvangt een ontvangstmelding wanneer alle documenten goed ontvangen zijn. De communicatie tussen FeBi vzw en de kandidaat verloopt per mail via [email protected].

Elk proefproject wordt voorgesteld aan en goedgekeurd door het comité van preventie en bescherming op het werk, of bij ontstentenis daarvan door een andere manier van lokaal sociaal overleg waarin minstens 50% van het personeelsbestand werd betrokken.

Vragen? Contacteer ons via [email protected]