PC 330 | Thuisverpleging Maribel | Kamer 3

Submenu tonen Submenu verbergen

Wat zijn de voorwaarden om te kunnen genieten van Maribel?

Een instelling in de sector thuisverpleging dient aan volgende voorwaarden te voldoen om te kunnen genieten van Maribel tewerkstelling:

  • Ressorteren onder het Paritair Comité 330 – sector thuisverpleging.
  • Het personeel bij de RSZ-aangifte aangeven onder het Paritair Comité 330.01.30.
  • Het werkgeverskengetal RSZ 911 hebben.
  • Elke door de Kamer toegekende Maribel subsidie moet gebruikt worden voor een arbeidsvolumeverhoging binnen de instelling, hetzij door het aanwerven van een bijkomende werknemer, hetzij door het verhogen van de arbeidstijd van een deeltijds werkende werknemer. De controle zal gebeuren door de Kamer op basis van RSZ-cijfers.
  • De Collectieve Arbeidsovereenkomsten toepasselijk op de sector en op de instelling naleven.
  • Personeel aanwerven bovenop de RIZIV-normering (Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering): Het Maribel personeel kan niet in rekening genomen worden voor deze normen.
  • Zich ertoe verbinden dat voor het personeel, aangeworven in de Maribel maatregel, geen dubbele financiering wordt ontvangen.
  • In het kader van de Maribel arbeidsovereenkomsten afsluiten van onbepaalde duur.
  • De procedures van de Kamer strikt naleven.

De Kamer behoudt zich evenwel het recht voor om geheel of gedeeltelijk een aanvraag tot toetreding of tot bijkomende tewerkstelling te weigeren, o.a. in geval van onvoldoende financiële middelen.

Wanneer financiële middelen beschikbaar zijn, en het Beheerscomité beslist om jobs te creëren, brengt de Kamer de werkgevers uit de sector die beantwoorden aan de vooropgestelde toekenningscriteria hiervan op de hoogte. Het is dus niet nodig om een spontane toekenningsaanvraag te sturen naar de Kamer.

Bent u een nieuwe werkgever en ontving u nog nooit documenten over de Maribel? Neem dan contact op met de Kamer.