Info voor werkgever

Submenu tonen Submenu verbergen

Welke tussenkomsten voorziet het Fonds?

Bijkomend vormingsverlof

Wanneer de werknemer een opleiding verpleegkunde volgt en minstens 50% tewerkgesteld is, dan heeft deze in principe recht op Vlaams opleidingsverlof (Vlaanderen) of Betaald Educatief Verlof (Brussel). Bovenop dit VOV of BEV geeft het Sociaal Fonds voor de Ziekenhuizen een bijkomend vormingsverlof. Deze uren kunnen gebruikt worden om te studeren, lessen te volgen, examens af te leggen of stage te lopen. De berekening van het bijkomend vormingsverlof is gebaseerd op de jobtime van de werknemer (arbeidstijd per week) en afhankelijk van de gevolgde opleiding.

De werkgever ontvangt een bijdrage van €24,27 per uur bijkomend vormingsverlof.

Goed om te weten:

 • Het toegekend VOV of BEV moet op het einde van het jaar volledig opgenomen zijn. De afrekening van het bijkomend vormingsverlof zal pas gebeuren nadat het totaal van het opgenomen VOV of BEV gekend is. Niet opgenomen VOV- of BEV-uren zullen bij de eindafrekening afgetrokken worden van het bijkomend vormingsverlof.
 • Op basis van de verstrekte informatie via het inschrijvingsformulier wordt bij de start van het schooljaar 30% van de kosten i.v.m. het bijkomend vormingsverlof uitbetaald. Bij de eindafrekening worden de werkelijk opgenomen uren bijkomend vormingsverlof verrekend.

Terugbetaling van de inschrijvingskosten

Het Fonds betaalt de inschrijvingskosten terug met een maximum van €1.000 per werknemer en per schooljaar. Met deze kosten worden het inschrijvings- en examengeld bedoeld. De kosten voor syllabi en ander materiaal worden niet vergoed.

Goed om te weten: er zijn geen inschrijvingskosten bij een HBO5-opleiding.

Het Fonds vraagt aan de werkgever om het inschrijvingsgeld meteen na ontvangst door te storten aan de werknemer.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor het project, dient de werknemer aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Ten minste negen maanden anciënniteit hebben in een instelling binnen het PC 330.
  • Vakantiewerk als jobstudent en een werknemersleerovereenkomst alternerende opleiding in het kader van alternerend leren tellen ook mee. Interimopdrachten en stage tellen niet mee.
 • Ten minste halftijds tewerkgesteld zijn in een ziekenhuis dat deel uitmaakt van het PC 330.
 • Niet ingeschreven zijn voor een project van het IFG (vb. Project 600).
 • In aanmerking komen voor Vlaams opleidingsverlof of Betaald Educatief Verlof.
  • Indien bovenstaande niet het geval is, kan de werknemer toch deelnemen aan het project als:
   • deze in het laatste jaar van de opleiding zit en alleen nog stage moet lopen.
   • deze in het laatste jaar van de opleiding zit en alleen nog een bachelorproef dient te maken.
   • deze ten minste halftijds en minder dan 4/5 tewerkgesteld is en de werkuren niet samenvallen met de lesuren.

Welke opleidingen?

Het Fonds voorziet voor de Vlaamse Gemeenschap een tussenkomst in volgende opleidingen:

 • Hoger beroepsonderwijs verpleegkunde: HBO5
 • Bachelor verpleegkunde
 • De brugopleidingen van gediplomeerde of gebrevetteerde verpleegkundige naar bachelor verpleegkundige

Goed om te weten: het Fonds financiert in het kader van een HBO5-opleiding ook Gozo-trajecten.

Wens je meer info over het beroep, de studies, de scholen en de jobkansen voor je aan je opleiding begint? Neem dan een kijkje op wordverpleegkundige.be

Berekening bijkomend vormingsverlof

De berekening van het aantal uren bijkomend vormingsverlof gebeurt op basis van de jobtime (arbeidstijd per week rekening houdend met eventueel tijdskrediet) en van de gevolgde opleiding.

 • Hoger Beroepsonderwijs verpleegkunde – HBO5

De berekening van het aantal bijkomende vormingsuren gebeurt op basis van de jobtime van de werknemer in combinatie met de module(s) die de werknemer tijdens het schooljaar volgt. Voor een voltijds tewerkgestelde werknemer zal het Fonds voor de eerste vier modules 120 bijkomende vormingsuren toekennen. Voor module vijf, die één schooljaar in beslag neemt, zal het Fonds de voltijds tewerkgestelde werknemer 240 bijkomende vormingsuren toekennen.

Voorbeeld start september:

  jobtime module 1 module 2 module 3 module 4 module 5
bijkomende vormingsuren 38u/w 120 120 120 120 240
bijkomende vormingsuren 30u/w 95 95 95 95 189

De werknemer is vrij om 1 of 2 modules per schooljaar te volgen.

 • Brugopleiding en Bachelor

De berekening van het aantal bijkomende vormingsuren gebeurt op basis van de jobtime van de werknemer in combinatie met het aantal studiepunten die de werknemer tijdens het schooljaar volgt. Per studiepunt kent het Fonds vier bijkomende vormingsuren toe met een maximum van 60 studiepunten per schooljaar. Voor een voltijds tewerkgestelde werknemer die dit schooljaar 60 studiepunten volgt, zal het Fonds 240 bijkomende vormingsuren toekennen.

Voorbeeld start september:

  jobime 30 STP 60 STP
Bijkomende vormingsuren 38u/w 120 240
Bijkomende vormingsuren 30u/w 95 189

De werknemer is vrij zelf het aantal studiepunten per schooljaar te volgen en er wordt geen limiet gesteld aan het aantal schooljaren waarop de opleiding wordt gespreid.

Goed om te weten (voor HBO5 + bachelor/brug):

 • Bijkomende vormingsuren worden per schooljaar toegekend en kunnen enkel in datzelfde schooljaar opgenomen worden. Ze zijn dus niet cumuleerbaar naar het volgend schooljaar.
 • Het Fonds ondersteunt deelnemers die de opleiding opnieuw volgen (bissen) door extra bijkomende vormingsuren toe te kennen. Het aantal extra uren bijkomend vormingsverlof wordt toegekend op basis van het aantal uren die de werknemer opnieuw volgt en de jobtime van de werknemer (volgens dezelfde modaliteiten als hierboven vermeld).
 • Er kunnen maximum 240 vormingsuren toegekend worden per schooljaar.
 • Indien de werknemer de opleiding stopt, kan deze geen gebruik meer maken van de toegekende bijkomende vormingsuren vanaf de datum van stopzetting van de opleiding.
 • Langdurige afwezigheid op de werkvloer en opnemen van tijdskrediet hebben een impact op het aantal bijkomende vormingsuren.

Administratieve flow: bij de start van het schooljaar

De werkgever dient het aanvraagdossier in voor 31/10/2023 voor werknemers die hun opleiding starten in september en voor 29/02/2024 voor diegenen die starten in februari.

Deze aanvraag gebeurt online. Hier kan je de nodige informatie vinden.

Goed om te weten: diegenen die reeds konden genieten van het project Opstap naar verpleegkunde gedurende de voorbije schooljaren, moeten opnieuw een aanvraag indienen voor het schooljaar 2023-2024.

Bevestiging van deelname aan het project

Elk volledig ingediend aanvraagdossier zal door het Fonds worden onderzocht. Daarna wordt de instelling op de hoogte gebracht van de aan de werknemer toegekende inschrijvingsgelden en vormingsuren. Vervolgens wordt het inschrijvingsgeld aan de werkgever uitbetaald. De werkgever stort het inschrijvingsgeld door naar de betrokken werknemer. Samen met de uitbetaling van het inschrijvingsgeld zal het Fonds 30% van de toegekende vormingsuren voor het betrokken schooljaar uitbetalen. Verder zullen er doorheen het schooljaar geen betalingen gebeuren tot aan de eindafrekening einde schooljaar.

Administratieve flow: in de loop van het schooljaar

Digitale individuele steekkaart

De individuele steekkaart werd gedigitaliseerd. De werkgever dient de digitale individuele steekkaart (DIS) up-to-date te houden. Door dit formulier in te vullen en te actualiseren, krijgt de werkgever in real time een zicht op het saldo bijkomend vormingsverlof dat per werknemer is toegekend.

Volgende gegevens dienen aangevuld te worden op de DIS:

 • het maandelijks aantal opgenomen vormingsuren van de werknemer
 • iedere wijziging in jobtime
 • afwezigheden:
 • indien deze langer zijn dan 30 dagen
 • verloven met betrekking tot zwangerschap of werkverwijdering

De cel blijft gedurende het hele schooljaar bereikbaar voor vragen en om tussenin een beeld te geven over het saldo bijkomend vormingsverlof. Tevens zal er in de maand februari een herinnering rond het aanvullen van de digitale individuele steekkaart verstuurd worden naar de werkgevers.

Wanneer het Fonds onmiddellijk verwittigen?

De werkgever dient het Fonds onmiddellijk per e-mail op de hoogte te brengen:

 • indien de opleiding vroegtijdig wordt stopgezet, onderbroken of gewijzigd
  • Goed om te weten: in geval van niet slagen, stopzetting etc. zal het inschrijvingsgeld nooit worden terug gevraagd. Enkel indien de werknemer bij vroegtijdige stopzetting van de opleiding (een deel van) de inschrijvingskosten door de school terugbetaald krijgt, vraagt het Fonds om dit bedrag zo snel mogelijk terug te betalen.
 • bij verandering van werkgever

Op dat moment dient de digitale individuele steekkaart zo snel mogelijk aan het Fonds te worden bezorgd, opdat de nodige afrekeningen kunnen gemaakt worden.

Administratieve flow: op het einde van het schooljaar

De digitale individuele steekkaart (DIS) dient aan het einde van het schooljaar en ten laatste op 30/11/2024 per e-mail bezorgd te worden aan het Fonds.

De handtekeningen van de werknemer en werkgever zijn niet langer vereist, wel wordt gevraagd aan de werkgever om op de DIS aan te vinken dat alle gegevens correct werden ingevuld.

Eens de gegevens vermeld op de DIS verwerkt werden door de administratieve cel, zullen zowel de werkgever als de werknemer een e-mail ontvangen. Voor de werkgever zal met de eindafrekening het saldo van de toegekende vormingsuren worden verrekend en de finale betaling plaatsvinden. Bij deze eindafrekening wordt er rekening gehouden met eventuele wijzigingen in jobtime of afwezigheden en niet volledig opgenomen VOV/BEV.

In geval van een negatief saldo op de eindafrekening, dient dit binnen de 10 werkdagen teruggestort te worden naar het Fonds.

Goed om te weten: de financiële tussenkomsten van het Sociaal Fonds zijn maar definitief verworven voor zover geen andere betoelaging van de opleiding mogelijk is of wordt. M.a.w. bijkomende tegemoetkomingen (vb. opleidingscheques, door de school terugbetaalde inschrijvings- en examengelden, studiebeurs,….) dienen in aftrek te worden genomen van de tegemoetkomingen van het Fonds. Onterecht verkregen gelden dienen onverwijld teruggestort te worden aan het Fonds.

Voor werknemers die gebruik maken van Vlaams opleidingsverlof:
Gelieve het Fonds op het einde van het schooljaar via mail het bewijs van de aanvraag van VOV te bezorgen.

Voor werknemers die gebruik maken van Betaald Educatief Verlof:
Gelieve het Fonds op het einde van het schooljaar via mail een kopie te bezorgen van het document: “getuigschrift van regelmatige inschrijving en/of trimestrieel getuigschrift van nauwgezetheid” ingevuld door de onderwijsinrichting voor het betreffende schooljaar.

Zonder bewijs van aanvraag VOV of getuigschrift van BEV zullen geen bijkomende uren kunnen uitbetaald worden aan het einde van het schooljaar.

Jouw mening is belangrijk voor ons

Opdat we onze projecten jaarlijks kunnen evalueren, is het van belang om ons de nodige feedback te bezorgen. Vul het evaluatieformulier voor 2022-2023 of 2023-2024 in.