Info voor werkgever

Submenu tonen Submenu verbergen

Uiterste aanmelddata (nieuw voor schooljaar 2024-2025)

 • De werkgever dient het aanvraagdossier in vóór 30/09/2024 voor werknemers die hun opleiding starten in semester 1 van schooljaar 2024-2025 en vóór 15/02/2025 voor diegenen die starten in semester 2 van schooljaar 2024-2025.
  • Let op: wij verwerken geen aanmeldingen die na deze deadlines binnenkomen.
 • Lees de procedure voor een online indivuele aanmelding of voor een online groepsaanvraag.

Welke tussenkomsten voorziet het Fonds?

Bijkomend vormingsverlof

Wanneer de werknemer een opleiding verpleegkunde volgt en minstens 50% tewerkgesteld is, dan heeft deze in principe recht op Vlaams opleidingsverlof (Vlaanderen) of Betaald Educatief Verlof (Brussel). Bovenop dit VOV of BEV geeft het Sociaal Fonds voor de Ziekenhuizen een bijkomend vormingsverlof. Deze uren kunnen gebruikt worden om te studeren, lessen te volgen, examens af te leggen of stage te lopen.

De werkgever ontvangt een bijdrage van €24,27 per uur bijkomend vormingsverlof.

Goed om te weten:

 • Het Fonds vraagt aan het einde van het schooljaar aan de werkgever een bewijs op van toekenning voor VOV of een getuigschrift van nauwgezetheid BEV. Dit bezorg je via de website aan het Fonds.
 • Zonder bewijs van toekenning van het VOV of getuigschrift van nauwgezetheid van BEV betalen wij geen bijkomende uren vormingsverlof uit aan het einde van het schooljaar. Indien er geen VOV of BEV werd aangevraagd door de werkgever, vorderen wij het inschrijvingsgeld terug ten laste van de werkgever.
 • Het toegekend VOV of BEV moet op het einde van het jaar volledig opgenomen zijn. De afrekening van het bijkomend vormingsverlof zal pas gebeuren nadat het totaal van het opgenomen VOV of BEV gekend is. Niet opgenomen VOV- of BEV-uren trekken we bij de berekening af van het bijkomend vormingsverlof.
 • Op het einde van het schooljaar, na ontvangst en verwerking van de ingevulde Digitale Individuele Steekkaart (en bewijs van VOV en BEV), berekenen we via de eindafrekening het aantal opgenomen uren bijkomend vormingsverlof en betalen we deze uit aan de instelling.

Terugbetaling van de inschrijvingskosten

Het Fonds betaalt de inschrijvingskosten terug met een maximum van €1.000 per werknemer en per schooljaar. Met deze kosten worden het inschrijvings- en examengeld bedoeld. De kosten voor syllabi en ander materiaal vergoeden we niet.

Goed om te weten: een opleiding HBO/Basisverpleegkundige kent geen inschrijvingskosten.

Het Fonds vraagt aan de werkgever om het inschrijvingsgeld meteen na ontvangst door te storten aan de werknemer.

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor het project, dient de werknemer aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Ten minste negen maanden anciënniteit hebben opgebouwd binnen het PC 330.
  • De anciënniteit wordt berekend op 1 september bij start in semester 1 (dus ook indien de werknemer bijvoorbeeld pas op 1 november start) en op 1 februari bij start in semester 2 (dus ook indien de werknemer bijvoorbeeld pas op 1 maart zou starten).
  • Vakantiewerk als jobstudent en een werknemersleerovereenkomst alternerende opleiding in het kader van alternerend leren tellen ook mee. Interimopdrachten en stage tellen niet mee.
 • Ten minste halftijds tewerkgesteld zijn in een ziekenhuis dat deel uitmaakt van het PC 330.
 • Niet ingeschreven zijn voor een project van het IFG (vb. Project 600).
 • In aanmerking komen voor Vlaams opleidingsverlof of Betaald Educatief Verlof.
  • Indien bovenstaande niet het geval is, kan de werknemer toch deelnemen aan het project als:
   • deze in het laatste jaar van de opleiding zit en alleen nog stage moet lopen.
   • deze in het laatste jaar van de opleiding zit en alleen nog een bachelorproef moet afwerken.
   • deze ten minste halftijds en minder dan 4/5 tewerkgesteld is en de werkuren niet samenvallen met de lesuren.
 • Voldoen aan de voorwaarden om de brugopleiding te mogen volgen.

Toelatingsvoorwaarden brugopleiding (nieuw voor schooljaar 2024-2025)

Een werknemer kan, bij tijdig aanmelden en indien deze voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, deelnemen aan het project:  

 • voor een opleiding Basisverpleegkundige - HBO5 – Bachelor.
 • voor een Brugopleiding indien:
  • deze vorig schooljaar deelnam aan het project en het project niet stopzette (wegens vroegtijdige stopzetting of behalen HBO5 diploma).
  • deze een verminderde arbeidsgeschiktheid heeft.
  • deze ouder is dan 50 jaar.
  • deze minder dan een jaar in dienst is en voor de indiensttreding werkloos was.
  • deze tewerkgesteld is in Brussel.
   • deze voorwaarden zijn niet cumulatief.

Let op: het Fonds kan steeds een bewijsstuk van arbeidsongeschiktheid of werknemers die minder dan een jaar in dienst zijn er voor de indiensttreding werkloos waren, opvragen.

Welke opleidingen?

Het Fonds voorziet voor de Vlaamse Gemeenschap een tussenkomst in volgende opleidingen:

 • Hoger beroepsonderwijs verpleegkunde: HBO5/graduaatsopleiding Basisverpleegkundige
 • Bachelor verpleegkunde
 • Onder beperkte voorwaarden de brugopleidingen van gediplomeerde of gebrevetteerde verpleegkundige naar bachelor verpleegkundige

Wens je meer info over het beroep, de studies, de scholen en de jobkansen voor je aan je opleiding begint? Neem dan een kijkje op wordverpleegkundige.be

Berekening bijkomend vormingsverlof

De berekening van het aantal uren bijkomend vormingsverlof gebeurt op basis van de jobtime (arbeidstijd per week rekening houdend met eventueel tijdskrediet) en van de gevolgde opleiding.

 • Hoger Beroepsonderwijs verpleegkunde – HBO5/Basisverpleegkunde

De berekening van het aantal bijkomende vormingsuren gebeurt op basis van de jobtime van de werknemer in combinatie met het aantal semesters dat de werknemer tijdens het schooljaar volgt. Voor een voltijds tewerkgestelde werknemer kent het Fonds per semester maximaal 120 bijkomende vormingsuren toe.

In een klassiek traject lopen module 1, 2, 3 en 4 over één semester en module 5 over een volledig schooljaar. Indien één van deze modules wordt gespreid over een volledig schooljaar, kennen we maximaal 120 bijkomende vormingsuren toe voor dat schooljaar.

Voorbeeld:

  jobtime inschrijving voor 1 semester van het schooljaar (vb. M3) inschrijving voor 2 semesters van het schooljaar (vb. M2 en M3) inschrijving voor  module 2 over een volledig schooljaar 
bijkomende vormingsuren 38u/w 120 240 120
bijkomende vormingsuren 30u/w 95 189 95

De werknemer is vrij om zich voor één of meerdere semesters in te schrijven per schooljaar.

 • Brugopleiding en Bachelor

De berekening van het aantal bijkomende vormingsuren gebeurt op basis van de jobtime van de werknemer in combinatie met het aantal studiepunten die de werknemer tijdens het schooljaar volgt. Per studiepunt kent het Fonds vier bijkomende vormingsuren toe met een maximum van 60 studiepunten per schooljaar. Voor een voltijds tewerkgestelde werknemer die dit schooljaar 60 studiepunten volgt, zal het Fonds 240 bijkomende vormingsuren toekennen.

Voorbeeld start september:

  jobtime 30 STP 60 STP
bijkomende vormingsuren 38u/w 120 240
bijkomende vormingsuren 30u/w 95 189

De werknemer is vrij zelf het aantal studiepunten per schooljaar te volgen en er wordt geen limiet gesteld aan het aantal schooljaren waarop de opleiding wordt gespreid.

Goed om te weten (voor HBO5/Basisverpleegkundige + Bachelor/Brug):

 • Bijkomende vormingsuren kunnen worden opgenomen na akkoord van de werkgever. Ze worden per schooljaar toegekend en kunnen enkel in datzelfde schooljaar opgenomen worden. Niet opgenomen vormingsuren kunnen niet overgedragen worden naar het volgende schooljaar.
 • Er kunnen maximum 240 vormingsuren toegekend worden per schooljaar.
 • Vanaf het ogenblik dat het laatste examen is afgelegd of de studies werden stopgezet, kan er geen gebruik meer gemaakt worden van de bijkomende vormingsuren van het Fonds vanaf de datum van stopzetting of afronden van de opleiding.
 • Het Fonds ondersteunt deelnemers die de opleiding opnieuw volgen (bissen) door extra bijkomende vormingsuren toe te kennen (volgens dezelfde modaliteiten als hierboven vermeld).
 • Langdurige afwezigheid op de werkvloer en opnemen van tijdskrediet hebben een impact op het aantal bijkomende vormingsuren.

Administratieve flow: bij de start van het schooljaar

Aanmelden

De werkgever dient het aanvraagdossier in voor 30/09/2024 voor werknemers die hun opleiding starten in september en voor 15/02/2025 voor werknemers die starten in februari.

Deze aanvraag gebeurt online via een individuele aanmelding of via een groepsaanvraag. Zowel de werkgever als de werknemer ontvangen een ontvangstbevestiging per e-mail

Goed om weten: werknemers die reeds deelnamen aan het project Opstap naar verpleegkunde gedurende de voorbije schooljaren, moeten opnieuw een aanvraag indienen voor het schooljaar 2024-2025.

Bevestiging of de werknemer al dan niet kan deelnemen aan het project

Elk volledig ingediend aanvraagdossier zal door het Fonds worden onderzocht.

Werknemers en hun werkgevers worden ten laatste op 7/10/2024 op de hoogte gebracht van de beslissing of ze al dan niet toegelaten zijn tot het project. Voor inschrijvingen voor werknemers die starten in februari, wordt deze beslissing op 24/02/2025 meegedeeld. Deelname aan het project is pas gegarandeerd na deze bevestigingsmail van het Fonds.

Betalen van het inschrijvingsgeld

Het inschrijvingsgeld betalen we vervolgens aan de werkgever uit. De werkgever stort het inschrijvingsgeld door naar de betrokken werknemer.

Toegekende bijkomende vormingsuren

Daarna brengen we de instelling via e-mail op de hoogte van de aan de werknemer toegekende bijkomende vormingsuren.

Goed om weten: vanaf schooljaar 2024-2025 betalen we voor de bijkomende vormingsuren geen voorschot meer uit aan de instelling. Op het einde van het schooljaar betaalt het Fonds de bijkomende vormingsuren voor het betreffende schooljaar uit op basis van de informatie op de door de werkgever ingediende Digitale Individuele Steekkaart en het bewijs VOV/BEV.

Administratieve flow: in de loop van het schooljaar

Digitale Individuele Steekkaart

De werkgever houdt de Digitale Individuele Steekkaart (DIS) up-to-date. Door dit formulier in te vullen en te actualiseren, krijgt de werkgever in real time een zicht op het saldo bijkomend vormingsverlof dat per werknemer is toegekend.

Volgende gegevens dienen aangevuld te worden op de DIS:

 • het maandelijks aantal opgenomen vormingsuren van de werknemer
 • iedere wijziging in jobtime
 • afwezigheden:
 • indien deze langer zijn dan 30 dagen
 • verloven met betrekking tot zwangerschap of werkverwijdering

Wanneer het Fonds onmiddellijk verwittigen?

De werkgever brengt het Fonds onmiddellijk per e-mail op de hoogte:

 • indien de opleiding vroegtijdig wordt stopgezet, onderbroken of gewijzigd
  • goed om weten: in geval van niet slagen, stopzetting, etc... vragen we het inschrijvingsgeld niet terug. Enkel indien de werknemer bij vroegtijdige stopzetting van de opleiding (een deel van) de inschrijvingskosten door de school terugbetaald krijgt, vraagt het Fonds om dit bedrag zo snel mogelijk terug te betalen.
 • bij verandering van werkgever
 • bij behalen van diploma

Op dat moment dient de Digitale Individuele Steekkaart zo snel mogelijk aan het Fonds te worden bezorgd, opdat de nodige afrekeningen kunnen gemaakt worden.

Administratieve flow: op het einde van het schooljaar

Opladen documenten

De Digitale Individuele Steekkaart (DIS) en het bewijs VOV/BEV dienen aan het einde van het schooljaar en ten laatste op 30/11/2025 aan het Fonds te worden bezorgd via de website. Na het opladen van deze documenten ontvangt de werkgever een ontvangstbevestiging per mail.

Berekening saldo toegekende bijkomende vormingsuren

Na de verwerking van de documenten ontvangt de werkgever een berekening in functie van het aantal opgenomen uren bijkomend vormingsverlof per deelnemer. In de berekening wordt rekening gehouden met eventuele wijzigingen in jobtime of afwezigheden en niet volledig opgenomen VOV/BEV.

Doorheen het schooljaar gebeuren er geen betalingen, met uitzondering van de terugbetaling van inschrijvingsgelden. In geval van een negatief saldo op de berekening dient dit binnen de 10 werkdagen teruggestort te worden naar het Fonds.

Goed om weten: de financiële tussenkomsten van het Sociaal Fonds zijn maar definitief verworven voor zover geen andere betoelaging van de opleiding mogelijk is of wordt. M.a.w. bijkomende tegemoetkomingen (vb. opleidingscheques, door de school terugbetaalde inschrijvings- en examengelden, studiebeurs, ….) dienen in aftrek te worden genomen van de tegemoetkomingen van het Fonds. Onterecht verkregen gelden dienen onverwijld teruggestort te worden aan het Fonds.

Let op: documenten ontvangen na 30/11/2025 behandelen wij niet meer.

Jouw mening is belangrijk voor ons

Opdat we onze projecten jaarlijks kunnen evalueren, is het van belang om ons de nodige feedback te bezorgen. Vul het evaluatieformulier voor 2023-2024 in.