IFG - Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten Verpleegkundige/zorgkundige worden?

Submenu tonen Submenu verbergen

Je kiest voor de zorg! Wat kunnen wij jou bieden?

#kiesvoordezorg biedt aan geïnteresseerde en gemotiveerde mensen de kans een tweede carrière in de zorg te starten. Na het succesvol doorlopen van een selectieprocedure kan je als geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aangaan met een werkgever in de zorgsector. Je start jouw tweede carrière op de schoolbank waar je een opleiding tot zorgkundige of verpleegkundige volgt.

Tijdens de hele opleidingsduur ben je met een arbeidsovereenkomst verbonden aan een werkgever uit het paritair comité voor de gezondheidsdiensten (PC 330) en word je betaald conform de loon-en arbeidsvoorwaarden van toepassing in de sector waar je wordt tewerkgesteld.

Tijdens het schooljaar word je vrijgesteld van prestaties zodat je je ten volle kan concentreren op je studies. Tijdens de schoolvakanties in de zomermaanden word je gedurende enkele weken tewerkgesteld bij de werkgever en neem je je jaarlijks verlof op.

Na de opleiding kan je meteen aan de slag als zorgkundige of verpleegkundige. Je arbeidsovereenkomst loopt verder na de opleiding.

Welke opleiding kan je volgen in voltijds dagonderwijs?

 • De opleiding tot zorgkundige (opleidingsduur: tussen 1 en 1,5 jaar)
 • De HBO5-opleiding tot verpleegkunde (opleidingsduur: 3 jaar)
 • De bacheloropleiding tot verpleegkunde (opleidingsduur: 4 jaar)

In samenspraak met de school en rekening houdend met de leerdoelstellingen en de stagemogelijkheden bij de werkgever, wordt ernaar gestreefd om de stageperiodes tijdens de opleiding te doen bij de werkgever waarmee een arbeidsovereenkomst werd afgesloten.

Welk inkomen krijg je tijdens de opleiding?

Werknemers die via het project de opleiding starten kunnen op dat moment genieten van de IF-IC loonschalen, verhoogd ten gevolge van recente sociale akkoorden. Je wordt dan als volgt betaald:

Opleiding tot zorgkundige:

Barema code WIO

Schooljaar Anciënniteit Maandloon Maximum loonsubsidie IFG
cat 10 1e 0 2.282,66 40.985,16
cat 10 2e 1 2.338,33 41.984,72


Opleiding tot verpleegkunde:

Barema code WIO

Schooljaar Anciënniteit Maandloon Maximum loonsubsidie IFG
cat 10 1e 0 2.282,66 40.985,16
cat 11 2e 1 2.422,10 43.488,81
cat 11 3e 2 2.469,16 44.333,77
cat 11 4e 3 2.513,53 45.130,43


Werknemers die een opleiding zorgkundige of verpleegkunde gestart zijn voor september 2021 krijgen in de periode voor september 2021 een maandloon conform de afspraken in de sector op dat ogenblik (IFIC Fase 1).

Na het succesvol doorlopen van de opleiding kan je tweede carrière als zorgkundige of verpleegkundige van start gaan bij dezelfde werkgever waarmee je een arbeidsovereenkomst hebt afgesloten. Je zal dan betaald worden volgens de loonschaal verbonden aan de functie die je uitoefent.Elke werknemer in opleiding heeft eveneens recht op de eindejaarspremie en het vakantiegeld zoals elke andere werknemer in de sector. De loonschalen volgen de indexevolutie.

Meer informatie over deze loonbarema’s kan opgevraagd worden bij een van de volgende vakbonden :

Worden mijn studiekosten vergoed?

Elke geselecteerde kandidaat die een opleiding start in het project #kiesvoordezorg, ontvangt in het eerste schooljaar een studiebeurs van €1200. Deze studiebeurs geldt als forfaitaire tussenkomst in de schoolkosten (inschrijvingsgeld, materiaal, studieboeken, …) en/of de kosten voor kinderopvang.

Wie komt in aanmerking voor een opleiding en een job via #kiesvoordezorg?

Wanneer kom je in aanmerking voor een opleiding via #kiesvoordezorg?

 • Je bent op het moment van je kandidatuur in dienst bij een werkgever die niet behoort tot het paritair comité voor de gezondheidsdiensten (PC 330) of je werkt als zelfstandige.
 • Je voldoet aan de toegangsvoorwaarden die het onderwijs stelt bij de gekozen opleiding.
 • Je hebt minimum twee jaar werkervaring.
 • Je slaagt in de verplichte selectietesten.

#kiesvoordezorg is niet bedoeld voor:

 • Werknemers uit het paritair comité voor de gezondheidsdiensten (PC 330) of uit publieke instellingen in de zorgsector waar reeds soortgelijke opleidingsprojecten (project fonds 600) bestaan.
 • Werknemers die momenteel een opleiding volgen in andere opleidingsprojecten georganiseerd door andere non-profit sectoren. Bedoeld zijn bv. de opleidingen gevolgd in het kader van “VIA Vorming Hogerop” of het “project 3030” in de Vlaamse non-profitsectoren.
 • Mensen die niet verbonden zijn met een werkgever door middel van een arbeidsovereenkomst (uitgezonderd de zelfstandigen).

Hoe stel ik me kandidaat voor #kiesvoordezorg?

Heb je interesse in het aanbod van #kiesvoordezorg en voldoe je aan de voorwaarden? Dan moet je je kandidatuur melden aan het IFG.

De inschrijvingsperiode voor opleiding die starten in september 2021, loopt af op 5 maart 2021. Jouw kandidatuur moet vóór die einddatum binnengekomen zijn bij het IFG.

Bij jouw kandidatuur moet je volgende documenten bezorgen aan het IFG:

 • het ingevulde aanvraagformulier
 • één of meerdere documenten die twee jaar werkervaring aantonen zoals een kopie van de arbeidsovereenkomst bij de huidige werkgever, een uittreksel van het overzicht van jouw loopbaan op https://www.mycareer.be/nl/, …

Opgelet! Ook het schoolgedeelte binnen het aanvraagformulier moet ingevuld zijn vóór dat het aanvraagformulier per mail naar het IFG wordt verstuurd. De school analyseert het dossier (diplomavoorwaarden) van de kandidaat en vult het document van het IFG aan indien hij of zij aan de voorwaarden van de school voldoet.

Kandidaten die meer informatie wensen over het project kunnen aansluiten op één van de informatiemomenten die het IFG organiseert. De data worden opgenomen in het aanvraagformulier.

Hoe verloopt de selectieprocedure?

De selectietest

Alle aanvraagformulieren worden door het IFG geanalyseerd en elke kandidaat die voldoet aan de voorwaarden van het project #kiesvoordezorg zal worden uitgenodigd voor een selectietest.

Deze test wordt afgenomen door gespecialiseerde selectiebureaus. De test bestaat uit een ‘psychotechnisch’ (logica, algemene kennis, …) gedeelte op de computer en een psychologisch gesprek.

Er kan pas deelgenomen worden aan het psychologische gesprek (motivatie, zelfredzaamheid en interesse) wanneer de kandidaat slaagt voor de psychotechnische test.

De definitieve selectie

De Raad van Beheer van het IFG neemt de beslissing over de definitieve selectie van de kandidaturen.

Je moet geslaagd zijn voor de selectietesten. Wanneer het aantal geslaagde kandidaten groter is dan de beschikbare plaatsen zijn volgende voorrangsregels van toepassing voor de definitieve selectie :

 • De testresultaten.
 • De duur van de opleiding nodig om een diploma te behalen, met voorrang voor kandidaten met een verminderde studieduur.
 • De potentiële loopbaan als verpleegkundige of zorgkundige vanaf het begin van de opleiding tot de wettelijke pensioenleeftijd.

De kandidaten worden via mail op de hoogte gebracht van deze resultaten van de selectieprocedure.

Je bent geselecteerd voor het project #kiesvoordezorg. Wat nu?

Proficiat! Je hebt al een belangrijke stap gezet naar jouw nieuwe carrière in de zorg. Je zal nu op zoek moeten naar een werkgever in de zorgsector.

Een nieuwe arbeidsovereenkomst in de zorg

Het IFG bezorgt elke geselecteerde kandidaat een lijst met werkgevers in de zorgsector die zich geëngageerd hebben om een geselecteerde kandidaat uit het project #kiesvoordezorg in dienst te nemen.

Elke geselecteerde kandidaat neemt contact met één (of meerdere) werkgever(s) naar keuze uit de lijst met het oog op een sollicitatiegesprek.

Dit sollicitatiegesprek heeft tot doel:

 • de kandidaat en de werkgever te laten kennismaken met mekaar.
 • informatie uit te wisselen over de job als zorgkundige of verpleegkundige binnen de organisatie.
 • het ondertekenen van een arbeidsovereenkomst wanneer beide partijen akkoord zijn.

De aangeboden arbeidsovereenkomst wordt steeds afgesloten voor onbepaalde duur. De ingangsdatum van de arbeidsoverkomst valt samen met de eerste schooldag van de opleiding waarvoor de kandidaat werd geselecteerd.

Let op:

 • Zonder deze arbeidsovereenkomst kan het project niet opstarten!
 • Bezorg een elektronische kopie van de arbeidsovereenkomst aan het IFG.

Einde van je huidige arbeidsovereenkomst

De geselecteerde kandidaat die een getekende arbeidsovereenkomst heeft bij een werkgever uit de zorgsector, dient nog zijn huidige arbeidsovereenkomst op te zeggen of - indien dit mogelijk is – te schorsen.

De opzeg moet correct gebeuren en de duur ervan is afhankelijk van de anciënniteit bij de huidige werkgever. De opzeg dient op het juiste moment te gebeuren zodat het einde van het contract bij de huidige werkgever samenvalt met het begin van het schooljaar, de startdatum van het contract bij een werkgever uit de zorgsector.

Een werknemer die zelf zijn opzeg geeft, moet rekening houden met volgende opzegtermijnen:

Anciënniteit Opzeggingstermijn
< 3 maanden 1 week
3 < 6 maanden 2 weken
6 < 12 maanden 3 weken
12 < 18 maanden 4 weken
18 < 24 maanden 5 weken
2 < 4 jaar 6 weken
4 < 5 jaar 7 weken
5 < 6 jaar 9 weken
6 < 7 jaar 10 weken
7 < 8 jaar 12 weken
>= 8 jaar 13 weken

Bij vragen over de opzeg en de opzegtermijn of de mogelijkheden tot schorsing van de arbeidsovereenkomst, kan de geselecteerde kandidaat-werknemer in opleiding terecht bij één van de volgende vakbonden:

ACV Puls
ABVV/BBTK
ACLVB

In welke school kan ik me inschrijven?

De geselecteerde kandidaat mag zich inschrijven in een school naar keuze, maar enkel voor de opleiding waarvoor hij een akkoord kreeg van het IFG. Een kandidaat die bijvoorbeeld geselecteerd werd voor de opleiding HBO5-verpleegkunde kan zich dus niet inschrijven in een bacheloropleiding tot verpleegkundige. 

Hieronder de scholenlijsten per opleiding:

De school waar de geselecteerde kandidaat zich wil inschrijven staat niet in de lijst? Stuur ons een mail (kiesvoordezorg@fe-bi.org) met de contactgegevens van de school. Wij contacteren hen om te controleren of zij de juiste opleiding aanbieden.

De geselecteerde kandidaat moet zich niet inschrijven in de school waar hij zijn aanvraagformulier heeft laten invullen, maar mag een andere school uit de scholenlijst kiezen.

De kandidaat moet het IFG op de hoogte brengen als hij of zij zich in een andere school zal inschrijven.

Informatiesessie

De geselecteerde kandidaten worden door het IFG uitgenodigd voor een informatiesessie. Tijdens deze sessie legt het IFG uit hoe het project tijdens de opleiding zal verlopen.

Let op! Het volgen van deze sessie is sterk aanbevolen!

Hoe word je opgevolgd tijdens de opleiding?

#kiesvoordezorg hanteert strenge selectiecriteria vooraleer je aan de gekozen opleiding kan starten. We ondersteunen je maximaal om de opleiding in ideale omstandigheden te volbrengen.

We verwachten dat je start met goede slaagkansen en dat je gemotiveerd bent om je diploma te behalen.

Om je te kunnen opvolgen verwacht het IFG dat zij op de hoogte wordt gehouden van het verloop van de opleiding. Bezorg daarom altijd tijdig de gevraagde documenten aan het IFG.

Het is ook belangrijk om het IFG steeds op de hoogte te houden van wijzigingen in je leven die een invloed kunnen hebben op het leertraject, zoals bv.  een langdurige ziekte, een zwangerschap, verandering van school, wijzigen contactgegevens en de vervroegde stopzetting van de opleiding.

Let op:

 • De werknemer moet regelmatig aanwezig zijn tijdens de lessen en stages. Ongewettigde afwezigheden moeten vermeden worden. De werknemer verliest zijn recht op het project bij een ongewettigde afwezigheid van meer dan 1/10e van de opleiding.
 • De werknemer verliest zijn recht op het project indien hij niet slaagt voor zijn module/jaar.

Belangrijk! Dubbelen of de opleidingsduur verlengen is niet mogelijk in dit project.

Nieuws in deze sector

Overheidsopdracht voor de sector van de HR-dienstverleners

06 september 2021

Het Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten (IFG) publiceert vanaf vandaag een overheidsopdracht dat relevant is voor de sector van de HR-dienstverleners. In het kader van de hoge nood aan verpleegkundigen organiseert het Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidssector (IFG) diverse projecten waarbij werknemers die een tweede carrière in een zorgberoep willen starten, de kans krijgen om een opleiding te volgen.

Aangezien IFG zekerheid wil over de opleidingskeuze, de motivatie en de slaagkansen van de kandidaten, dienen de kandidaten door een assessor gescreend te worden. De assessor heeft daartoe als opdracht:

 • Het beoordelen van de opleidingskeuze, de motivatie en de slaagkansen van de kandidaten.
 • Het geven van een objectief, gemotiveerd en genuanceerd advies over de kandidaten met betrekking tot de geschiktheid van de kandidaten voor de opleiding.

Meer specifiek bestaat de opdracht uit volgende onderdelen:

 • De kandidaten worden uitgenodigd voor een test niveaubepaling om in te schatten of zij over voldoende leerpotentieel beschikken om de opleiding aan te kunnen. De niveaubepaling bestaat uit het afleggen van computergestuurde testen: abstract redeneervermogen en verbaal redeneervermogen.
 • De kandidaten die slagen in de niveaubepaling worden uitgenodigd voor een motivatie- en persoonlijkheidsonderzoek. Hiervoor gebruikt de assessor enerzijds een persoonlijkheidsvragenlijst en anderzijds een diepte-interview.
 • Over alle kandidaten wordt een rapport gemaakt met een weergave van de bevindingen van het onderzoek. Het rapport bestaat enerzijds uit een beoordelingsmatrix en anderzijds uit een objectief, gemotiveerde en genuanceerd advies met betrekking tot de geschiktheid van de kandidaat voor de opleiding.

Alle relevante informatie, zoals de selectiecriteria, de modaliteiten, het indienen van een offerte zijn terug te vinden in het bestek.

Lees meerLees minder

30/09/2021 - Webinar: Minder stress + betere communicatie = werkgeluk

12 augustus 2021

Ongezonde stress heeft een heel vervelende impact op ons leven en onze communicatie. In dit webinar onthult Chief Happiness en stress- en burn-out coach Griet Deca allerlei technieken en heel wat tips om ongezonde stress minder grip te geven en zo je communicatiecomfort én je levenskwaliteit te verhogen.

Schrijf je hier in.
 

Lees meerLees minder