Info voor werkgever

Afficher sous-menu Cacher sous-menu

Uiterste aanmelddata

De werkgever dient het aanvraagdossier in vóór:

 • 30/09/2024 voor werknemers die hun opleiding starten in semester 1 van schooljaar 24-25.
 • 15/02/2025 voor werknemers die hun opleiding starten in semester 2 van schooljaar 24-25.

Indien er voldoende plaatsen beschikbaar zijn en de aanmelding van de werknemer aan de voorwaarden voldoet, kan deze deelnemen aan het project. Als werkgever ontvang je hiervan een officieel document van het Sociaal Fonds.

Deze aanvraag gebeurt online.

Welke tussenkomsten voorziet het Fonds?

Bijkomend vormingsverlof

Wanneer de werknemer een opleiding tot verpleegkundige volgt en minstens 50% tewerkgesteld is, dan heeft deze in principe recht op Vlaams opleidingsverlof (Vlaanderen) of Betaald Educatief Verlof (Brussel). Bovenop dit VOV of BEV geeft het Sociaal Fonds Ouderenzorg bijkomend vormingsverlof. Deze uren kunnen gebruikt worden om te studeren, lessen te volgen, examens af te leggen of stage te lopen.

De werkgever ontvangt een bijdrage van €24,27 per bijkomend uur vormingsverlof.

Goed om weten:

 • Zonder bewijs van toekenning van het VOV of getuigschrift van nauwgezetheid van BEV betalen we geen bijkomende uren vormingsverlof uit aan het einde van het schooljaar. Indien er geen VOV of BEV werd aangevraagd door het WZC zal het inschrijvingsgeld worden teruggevorderd ten laste van de werkgever.
 • Het toegekend VOV of BEV moet op het einde van het schooljaar volledig opgenomen zijn. De berekening van het bijkomend vormingsverlof gebeurt pas nadat het totaal van het opgenomen VOV of BEV gekend is. Niet opgenomen VOV- of BEV-uren zullen bij de eindafrekening afgetrokken worden van het saldo bijkomend vormingsverlof.
 • Op het einde van het schooljaar, na ontvangst en verwerking van de ingevulde digitale steekkaart (en bewijs van VOV en BEV), wordt via de berekening het aantal opgenomen uren bijkomend vormingsverlof uitbetaald aan de instelling.

Terugbetaling van de inschrijvingskosten

Het Fonds betaalt de inschrijvingskosten terug met een maximum van 1000 per werknemer en per schooljaar. Met deze kosten bedoelen we het inschrijvings- en examengeld. De kosten voor syllabi en ander materiaal vergoeden we niet. De inschrijving voor de opleiding basisverpleegkundige (HBO5) is gratis en de studiekosten zijn beperkt (ten laste van de werknemer).

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden?

Om in aanmerking te komen voor het project, dient de werknemer aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Ten minste negen maanden anciënniteit binnen het PC 330 hebben opgebouwd.
  • De anciënniteit wordt berekend op 1 september bij start in semester 1 (dus ook indien men bijvoorbeeld pas op 1 november start) of op 1 februari bij start in semester 2 (dus ook indien men bijvoorbeeld pas op 1 maart zou starten).
  • Deze voorwaarde is niet van toepassing voor 50-plussers of jongeren (-26 jaar).
  • Vakantiewerk als jobstudent en een werknemersleerovereenkomst alternerende opleiding in het kader van alternerend leren tellen ook mee voor het berekenen van anciënniteit. Interimopdrachten en stage tellen niet mee.
 • Ten minste 19u tewerkgesteld (contract van onbepaalde duur) zijn in een organisatie die deel uitmaakt van het PC 330.01.20 (woonzorgcentra, dagverzorgingscentra).
 • Nog niet ingeschreven zijn of deelnemen aan een langdurig vormingsproject binnen FeBi (vb. Opleidingsproject voor verpleegkundigen).
 • In aanmerking komen voor Vlaams opleidingsverlof of Betaald Educatief Verlof en dit ook effectief aanvragen voor de werknemer.
  • Indien bovenstaande niet het geval is, kan de werknemer toch deelnemen aan het project als:
   • deze in het laatste jaar van de opleiding zit en alleen nog stage moet lopen.
   • deze in het laatste jaar van de opleiding zit en alleen nog een bachelorproef moet maken.
   • deze ten minste halftijds en minder dan 4/5 tewerkgesteld is en de werkuren niet samenvallen met de lesuren.

Voorrang voor bepaalde werknemers

De beschikbare plaatsen binnen het project zijn beperkt. Daarom hanteren we onderstaande voorrangsprincipes:

 • Een werknemer krijgt, bij tijdig aanmelden, voorrang tot het project indien:
  • deze vorig schooljaar reeds deelnam aan het project (let op: enkel indien de werknemer, werkgever of het Fonds deze opleiding niet hebben stopgezet)
  • deze een verminderde arbeidsgeschiktheid heeft.
  • deze ouder is dan 50 jaar.
  • deze laaggeschoold is (maximaal diploma hoger secundair onderwijs).
 • Tot slot houden we rekening met het moment van aanmelden. We behandelen na het verwerken van de voorrangsregels de aanmeldingen chronologisch.

Daarnaast is er een maximaal aantal inschrijvingen per huis per schooljaar (inschrijvingen per huis, niet op groepsniveau).

< 50 personeelsleden maximaal één deelnemer
51-99 personeelsleden maximaal twee deelnemers
100-149 personeelsleden maximaal drie deelnemers
> 150 personeelsleden maximaal vier deelnemers

Goed om weten: indien een werknemer een diploma behaald op het einde van semester 1 kan deze (vrije) plaats niet worden opgevuld door een nieuwe startende werknemer in semester 2. Het aantal plaatsen wordt berekend op het aantal starters in semester 1 en het aantal starters in semester 2.

Welke opleidingen?

Het Fonds voorziet voor de Vlaamse Gemeenschap een tussenkomst in volgende opleidingen:

 • Hoger beroepsonderwijs verpleegkunde: Graduaatsopleiding Basisverpleegkundige / HBO5
 • Bachelor verpleegkunde

Berekening bijkomend vormingsverlof

De berekening van het aantal uren bijkomend vormingsverlof gebeurt op basis van de jobtime (werkuren per week rekening houdend met eventueel tijdskrediet) en van de gevolgde opleiding.

Basisverpleegkundige/HBO5

De berekening van het aantal bijkomende vormingsuren gebeurt op basis van de jobtime van de werknemer in combinatie met het aantal semesters dat de werknemer tijdens het schooljaar volgt. Voor een voltijds tewerkgestelde werknemer kent het Fonds per semester maximaal 120 bijkomende vormingsuren toe.

In een klassiek traject lopen module 1, 2, 3 of 4 over één semester en module 5 over een volledig schooljaar. Indien één van deze modules (M1/2/3/4) wordt gespreid over één volledig schooljaar, kennen we maximaal 120 bijkomende vormingsuren toe voor dat schooljaar.

Voorbeeld:

  jobtime Inschrijving voor 1 semester van het schooljaar (vb M3) Inschrijving voor 2 semesters van het schooljaar (vb M2 en M3) Inschrijving voor module 2 over een volledig schooljaar
bijkomende vormingsuren 38u/week 120 240 120
bijkomende vormingsuren 30u/week 95 189 95

De werknemer is vrij om zich voor één of meerdere semesters in te schrijven per schooljaar.

Bachelor

De berekening van het aantal bijkomende vormingsuren gebeurt op basis van de jobtime van de werknemer in combinatie met het aantal studiepunten die de werknemer tijdens het schooljaar volgt. Per studiepunt kent het Fonds vier bijkomende vormingsuren toe met een maximum van 60 studiepunten per schooljaar. Voor een voltijds tewerkgestelde werknemer die dit schooljaar 60 studiepunten volgt, kent het Fonds 240 bijkomende vormingsuren toe.

Voorbeeld start september:

  jobtime 30 studiepunten 60 studiepunten
bijkomende vormingsuren 38u/week 120 240
bijkomende vormingsuren 30u/week 95 189


De werknemer is vrij zelf het aantal studiepunten per schooljaar te volgen en er wordt geen limiet gesteld aan het aantal schooljaren waarop de opleiding wordt gespreid.

Goed om weten:

 • Bijkomende vormingsuren kunnen worden opgenomen na akkoord van de werkgever. Ze worden per schooljaar toegekend en kunnen enkel in datzelfde schooljaar opgenomen worden. Niet opgenomen vormingsuren kunnen niet overgedragen worden naar het volgende schooljaar.
 • Er kunnen maximum 240 vormingsuren toegekend worden per schooljaar.
 • Vanaf het ogenblik dat het laatste examen is afgelegd of de studies werden stopgezet, kan er geen gebruik meer gemaakt worden van de bijkomende vormingsuren van het Fonds vanaf de datum van stopzetting of afronden van de opleiding.
 • Het Fonds ondersteunt deelnemers die de opleiding opnieuw volgen (bissen) door extra bijkomende vormingsuren toe te kennen (volgens dezelfde modaliteiten als hierboven vermeld).
 • Langdurige afwezigheid op de werkvloer en opnemen van tijdskrediet hebben een impact op het aantal bijkomende vormingsuren.

Administratieve flow: bij de start van het schooljaar

Bevestiging of de werknemer al dan niet kan deelnemen aan het project.

Het Fonds onderzoekt elk volledig ingediend aanvraagdossier. Als de werknemer wordt toegelaten tot het project ontvangt de werkgever via e-mail een bevestiging van het aantal toegekende bijkomende vormingsuren en het bedrag van het inschrijvingsgeld dat zal worden terugbetaald.

Betalen van het inschrijvingsgeld

Vervolgens wordt het inschrijvingsgeld aan de werkgever uitbetaald. De werkgever stort het inschrijvingsgeld door naar de betrokken werknemer (indien van toepassing). Op het einde van het schooljaar betaalt het Fonds de toegekende vormingsuren voor het betreffende schooljaar uit op basis van de informatie op de door de werkgever ingediende digitale steekkaart en het bewijs van toekenning van het Vlaams Opleidingsverlof of BEV.

Goed om weten: door de school terugbetaalde inschrijvings- en examengelden dienen in aftrek te worden genomen van de tegemoetkomingen van het Fonds. Onterecht verkregen gelden dienen onverwijld teruggestort te worden aan het Fonds.

Administratieve flow: in de loop van het schooljaar

De werkgever houdt de digitale individuele steekkaart (DIS) up-to-date. Door dit formulier in te vullen en te actualiseren, krijgt de werkgever in real time een zicht op het saldo bijkomend vormingsverlof dat per werknemer is toegekend.

De werkgever vult volgende gegevens aan op de DIS:

 • het maandelijks aantal opgenomen vormingsuren van de werknemer
 • iedere wijziging in jobtime
 • afwezigheden:
  • indien deze langer zijn dan 30 dagen
  • verloven met betrekking tot zwangerschap of werkverwijdering

Administratieve flow: op het einde van het schooljaar

Opladen van de digitale individuele steekkaart (DIS) & bewijs van toekenning (VOV) of getuigschriften van nauwgezetheid (BEV) - nieuw voor schooljaar 2024-2025

 • Slaagt de werknemer in eerste zit? Laad dan ten laatste op 15/07/2025 de documenten op via de website.
 • Heeft de werknemer herexamens? Laad dan ten laatste op 30/09/2025 de documenten op via de website.

Na het opladen van deze documenten via de website ontvangt de werkgever een ontvangstbevestiging per mail.

Na de verwerking van de documenten ontvangt de werkgever een berekening in functie van het aantal opgenomen uren bijkomend vormingsverlof per deelnemer. In de berekening houden we rekening met eventuele wijzigingen in jobtime of afwezigheden en niet volledig opgenomen VOV/BEV.

Doorheen het schooljaar zullen er geen betalingen gebeuren met uitzondering van de terugbetaling van inschrijvingsgelden. In geval van een negatief saldo op de berekening dient dit binnen de 10 werkdagen teruggestort te worden naar het Fonds.

Wanneer het Fonds onmiddellijk verwittigen?

 • indien de opleiding vroegtijdig wordt stopgezet, onderbroken of gewijzigd
  • opgelet: in geval van niet slagen, stopzetting etc. vragen we het inschrijvingsgeld niet terug. Enkel indien de werknemer bij vroegtijdige stopzetting van de opleiding (een deel van) de inschrijvingskosten door de school terugbetaald krijgt, vraagt het Fonds om dit bedrag zo snel mogelijk terug te betalen.
 • bij verandering van werkgever
 • bij behalen van diploma

Op dat moment dient de digitale individuele steekkaart zo snel mogelijk aan het Fonds te worden bezorgd, opdat we de nodige afrekeningen kunnen maken.

Jouw mening is belangrijk voor ons!

Opdat we onze projecten jaarlijks kunnen evalueren is het van belang om ons de nodige feedback te bezorgen. Vul het evaluatieformulier in voor: