Info voor werknemer

Afficher sous-menu Cacher sous-menu

Welke ondersteuning biedt het project?

 • Bijkomend vormingsverlof bovenop het VOV/BEV.
 • Een terugbetaling van de inschrijvingskosten (max. €1000 per schooljaar).

Interesse in het project?

Raadpleeg de flyer voor meer informatie over het project en de toelatingsvoorwaarden.

Opgelet: vanaf het schooljaar 2024-2025 hebben werknemers beperktere aanmeldmogelijkheden voor opleidingen in het project.

Een werknemer kan, bij tijdig aanmelden en indien deze voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, deelnemen aan het project:  

 • voor een opleiding Basisverpleegkundige - HBO5 – Bachelor.
 • voor een Brugopleiding indien:
  • deze vorig schooljaar deelnam aan het project en het project niet stopzette (wegens vroegtijdige stopzetting of behalen HBO5 diploma).
  • deze een verminderde arbeidsgeschiktheid heeft.
  • deze ouder is dan 50 jaar.
  • deze minder dan een jaar in dienst is en voor de indiensttreding werkloos was.
  • deze tewerkgesteld is in Brussel.
   • deze voorwaarden zijn niet cumulatief.

Let op: het Fonds kan steeds een bewijsstuk van arbeidsongeschiktheid of werknemers die minder dan een jaar in dienst zijn er voor de indiensttreding werkloos waren, opvragen.

Indien je wenst deel te nemen aan het project, print dan dit aanmeldformulier uit, vul het in en overhandig het aan jouw werkgever. Jouw werkgever zal je vervolgens online aanmelden. 

Start je de opleiding in semester 1? Dan dient jouw werkgever je aan te melden voor 30 september 2024.

Start je de opleiding in semester 2? Dan dient jouw werkgever je aan te melden voor 15 februari 2025.

Het Fonds brengt jou en je werkgever ten laatste op 7/10/2024 (start in september) of op 24/02/2025 (start in februari) op de hoogte van de beslissing of je al dan niet kan deelnemen aan het project.

Hoe wordt het bijkomend vormingsverlof berekend?

De berekening van het aantal uren bijkomend vormingsverlof gebeurt op basis van de jobtime (arbeidstijd per week rekening houdend met eventueel tijdskrediet) en van de gevolgde opleiding.

 • Hoger Beroepsonderwijs verpleegkunde – HBO5/Basisverpleegkundige

Voor een voltijds tewerkgestelde werknemer zal het Fonds per semester maximaal 120 bijkomende vormingsuren toekennen. De werknemer is vrij om één of twee semester per schooljaar te volgen.

 • Brugopleiding en Bachelor

Per studiepunt kent het Fonds vier bijkomende vormingsuren toe met een maximum van 60 studiepunten per schooljaar. Voor een voltijds tewerkgestelde werknemer die dit schooljaar 60 studiepunten volgt, zal het Fonds 240 bijkomende vormingsuren toekennen. De werknemer is vrij zelf het aantal studiepunten per schooljaar te volgen en er wordt geen limiet gesteld aan het aantal schooljaren waarop de opleiding wordt gespreid.

Goed om te weten:

 • Bijkomende vormingsuren worden per schooljaar toegekend en kunnen enkel in datzelfde schooljaar opgenomen worden. Vanaf het ogenblik dat je je laatste examen aflegt of je je studies stopzet, kan je geen gebruik meer maken van de bijkomende vormingsuren van het Fonds. Niet opgenomen vormingsuren kunnen niet overgedragen worden naar het volgende schooljaar.
 • Je kan een module opnieuw volgen (bissen, volgens de modaliteiten zoals hierboven vermeld)
  • Opgelet: je dient je opnieuw aan te melden voor het project.
 • Er kunnen maximum 240 vormingsuren toegekend worden per schooljaar.
 • Indien je stopt met jouw opleiding, kan je geen gebruik meer maken van de toegekende bijkomende vormingsuren vanaf de datum van stopzetting van de opleiding.
 • Langdurige afwezigheid op de werkvloer en opnemen van tijdskrediet hebben een impact op het aantal bijkomende vormingsuren.

Nog vragen? Onze FAQ staat ter jullie beschikking.

Jouw mening is belangrijk voor ons

Opdat we onze projecten jaarlijks kunnen evalueren, is het van belang om ons de nodige feedback te bezorgen. Vul het evaluatieformulier voor 2023-2024 in.