IFG - Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten Verpleegkundige/zorgkundige worden?

Submenu tonen Submenu verbergen

De inschrijvingen voor het schooljaar 2024-2025 zijn momenteel gesloten. Hieronder de tijdlijn van het project:

 • Inschrijvingsperiode tot 22 maart 2024
 • Selectietesten tussen 5 februari 2024 en 5 mei 2024
 • Analyse selectietesten: begin juni 2024
 • Communicatie van selectie naar de kandidaten: midden juni 2024
  • Wij kunnen hiervoor geen antwoord geven over de selectie, wij vragen daarom om even geduld uit te oefenen.
 • Start opleiding: september 2024

Financiële tussenkomst voor de werkgever

Volgens de Collectieve Arbeidsovereenkomst betreffende het opleidingsproject tot verpleegkundigen, moet de werkgever de werknemer in opleiding vervangen.
Deze vervanging kan gebeuren d.m.v. een nieuwe aanwerving of door verhoging van deeltijdse arbeidsduur. Een combinatie van beide is eveneens mogelijk. Het moet altijd gaan over een overeenkomst van onbepaalde duur (Opgelet! geen contract van bepaalde duur of vervangingsovereenkomst!).

Binnen deze overeenkomt moet één van de clausules van het project worden opgenomen:

 • Indien je een nieuw personeelslid aanwerft maak je een contract van onbepaalde duur op met volgende clausule:

“De indienstneming van de werknemer gebeurt in het kader van punt 6 van het meerjarenplan voor de gezondheidssector van 1 maart 2000. In dit verband komen de partijen uitdrukkelijk overeen dat deze overeenkomst beëindigd wordt bij de definitieve terugkeer van de vervangen werknemer (naam WIO) met als voldoende reden het einde van de studies, na een wettelijke opzeggingstermijn.”

 

 • Indien je een addendum opmaakt, gebruik je volgende clausule:

“De verhoging van de jobtime van de werknemer gebeurt in het kader van punt 6 van het meerjarenplan voor de gezondheidssector van 1 maart 2000. In dit verband komen de partijen uitdrukkelijk overeen dat deze overeenkomst beëindigd wordt bij de definitieve terugkeer van de vervangen werknemer (naam WIO) met als voldoende reden het einde van de studies.”

 

Het IFG neemt de loonkost van de vervanger ten laste op jaarbasis. Het IFG neemt vanaf 1 januari 2024 tot maximum €38.000,00 per voltijds equivalent ten laste.

Het IFG neemt m.a.w. de loonkost (vakantiegeld, eindejaarspremie, verzekeringen, patronale lasten, transportkosten…) van de vervanger ten laste.

Integratie van het IFG in de DmfA-aangifte

Per kwartaal bezorgt elke werkgever via de DmfA-aangifte aan de RSZ de loon- en arbeidstijdsgegevens van zijn werknemers.  

Met betrekking tot de werknemers (vervangers) ten laste van het IFG worden een aantal bijkomende gegevens aangegeven in de DmfA.

Het IFG baseert zich uitsluitend op de prestatiegegevens ontvangen via de DmfA van de werknemers ten laste van het Fonds om de jaarlijkse afrekening op te maken. Dit op voorwaarde dat we beschikken over de arbeidsovereenkomsten (en de eventuele bijlagen aan de arbeidsovereenkomsten) van deze werknemers. Prestatiestaten zijn verleden tijd, de financiering wordt berekend op basis van de DmfA.

Hiervoor is het heel belangrijk dat het veld Qbis in de DmfA correct wordt ingevuld voor elke werknemer (vervanger) ten laste van het IFG. In dit veld Qbis moeten de uren per week ten laste van het Fonds opgenomen worden. Enkel zo kan een correcte financiering berekend worden en zal de werkgever een juiste afrekening ontvangen.

Bekijk ook de infofiche ‘Alles weten over Qbis’. 

Met welke DmfA gegevens gaat het IFG aan de slag?

Het IFG haalt voor de werknemers (vervangers) ten laste van het Fonds volgende gegevens op:

 • De voltijdse arbeidstijd in de instelling (S) 
 • De contractuele arbeidstijd (Q) 
 • De uren ten laste van het IFG (Qbis)
 • De prestaties en de gelijkgestelde prestaties
 • De loonkost en bijdrageverminderingen

Bekijk hoe de samenstelling van de prestaties en de loonkost in elkaar zit.

Betalingswerkwijze IFG

Elk trimester wordt er een forfaitair voorschot uitbetaald a.d.h.v. de verkregen gegevens en op voorwaarde dat al de nodige documenten (inschrijvingsbewijs van de school, trimestrieel getuigschrift van nauwgezetheid, schoolresultaat en contract van de vervanger) ontvangen zijn. 

OPGELET: De voorschotten worden betaald, op voorwaarde dat alle Qbis velden in de DmfA ingevuld zijn.

Jaarlijks wordt een afrekening opgesteld die rekening houdt met de reële loonkost van de vervanger. Dit gebeurt op basis van de DmfA van het volledig kalenderjaar. Het is dus essentieel om het Qbis-veld in te vullen om jouw financiering te berekenen.