IFG - Intersectoraal Fonds voor de Gezondheidsdiensten Verpleegkundige/zorgkundige worden?

Submenu tonen Submenu verbergen

Je kiest voor de zorg! Wat kunnen wij jou bieden?

#kiesvoordezorg biedt aan geïnteresseerde en gemotiveerde mensen de kans een tweede carrière in de zorg te starten. Na het succesvol doorlopen van een selectieprocedure kan je als geselecteerde kandidaat een arbeidsovereenkomst aangaan met een werkgever in de zorgsector. Je start jouw tweede carrière op de schoolbank waar je een opleiding tot zorgkundige of verpleegkundige volgt.

Tijdens de hele opleidingsduur ben je met een arbeidsovereenkomst verbonden aan een Federale zorginstelling en word je betaald conform de loon-en arbeidsvoorwaarden van toepassing in de sector waar je wordt tewerkgesteld.

Tijdens het schooljaar word je vrijgesteld van prestaties zodat je je ten volle kan concentreren op je studies. Tijdens de schoolvakanties in de zomermaanden neem je je jaarlijks verlof op en de resterende tijd werk je bij je werkgever.

Na de opleiding kan je meteen aan de slag als zorgkundige of verpleegkundige. Je arbeidsovereenkomst loopt verder na de opleiding.

Welke opleiding kan je volgen in voltijds dagonderwijs?

 • De opleiding tot zorgkundige (opleidingsduur: tussen 1 en 1,5 jaar)
 • De HBO5-opleiding tot verpleegkunde (opleidingsduur: 3 jaar)
 • De bacheloropleiding tot verpleegkunde (opleidingsduur: 4 jaar)

In samenspraak met de school en rekening houdend met de leerdoelstellingen en de stagemogelijkheden bij de werkgever, wordt ernaar gestreefd om de stageperiodes tijdens de opleiding te doen bij de werkgever waarmee een arbeidsovereenkomst werd afgesloten.

Welk inkomen krijg je tijdens de opleiding?

Werknemers die via het project de opleiding starten kunnen op dat moment genieten van de IF-IC loonschalen, verhoogd ten gevolge van recente sociale akkoorden. Je wordt dan als volgt betaald:

Opleiding tot zorgkundige:

Barema code WIO

Schooljaar Anciënniteit Bruto maandloon
cat 10 1e 0 2.570,68
cat 10 2e 1 2.633,38


Opleiding tot verpleegkunde:

Barema code WIO

Schooljaar Anciënniteit Bruto maandloon
cat 10 1e 0 2.570,68
cat 11 2e 1 2.727,72
cat 11 3e 2 2.780,71
cat 11 4e 3 2.830,68


Als de kandidaat geselecteerd wordt, kiest deze een werkgever binnen de Federale gezondheidssector (meer info hierover lager op deze pagina onder de titel 'Je bent geselecteerd voor het project #kiesvoordezorg. Wat nu?'). Dit kan zowel een privé- als publieke organisatie zijn. Meer informatie over de loonvoorwaarden binnen de openbare sector vind je via deze link.

Na het succesvol doorlopen van de opleiding kan je tweede carrière als zorgkundige of verpleegkundige van start gaan bij dezelfde werkgever waarmee je een arbeidsovereenkomst hebt afgesloten. Je zal dan betaald worden volgens de loonschaal verbonden aan de functie die je uitoefent. Elke werknemer in opleiding heeft eveneens recht op de eindejaarspremie en het vakantiegeld zoals elke andere werknemer in de sector. De loonschalen volgen de indexevolutie.

Meer informatie over deze loonbarema’s kan opgevraagd worden bij een van de volgende vakbonden:

Worden jouw studiekosten vergoed?

Voor studenten die in het eerste jaar van de opleiding starten, voorziet het project een éénmalige studiebeurs van € 1200. Deze studiebeurs geldt als forfaitaire tussenkomst in de schoolkosten (inschrijvingsgeld, materiaal, studieboeken, …) en/of de kosten voor kinderopvang.

Het bedrag van deze éénmalige studiebeurs bedraagt €600 wanneer de geselecteerde kandidaat bij de aanvang van de opleiding reeds een zorgkundig visum heeft.

Als de kandidaat geselecteerd wordt, kiest deze een werkgever binnen de Federale gezondheidssector (meer info hierover lager op deze pagina onder de titel 'Je bent geselecteerd voor het project #kiesvoordezorg. Wat nu?'). Dit kan zowel een privé- als publieke organisatie zijn. Meer informatie over de loonvoorwaarden binnen de openbare sector vind je via deze link.

Opgelet: deze studiebeurs wordt onderworpen aan belastingen!

Wie komt in aanmerking voor een opleiding en een job via #kiesvoordezorg?

Wanneer kom je in aanmerking voor een opleiding via #kiesvoordezorg?

 • Je bent op het moment van je kandidatuur in dienst bij een werkgever die niet behoort tot het paritair comité voor de gezondheidsdiensten (PC 330) of je werkt als zelfstandige (buiten het PC330).
 • Je voldoet aan de toegangsvoorwaarden die het onderwijs stelt bij de gekozen opleiding.
 • Je hebt minimum twee jaar werkervaring.
 • Je slaagt in de verplichte selectietesten.

#kiesvoordezorg is niet bedoeld voor:

 • Werknemers uit het paritair comité voor de gezondheidsdiensten (PC 330) of uit publieke instellingen in de zorgsector waar reeds soortgelijke opleidingsprojecten (project fonds 600) bestaan.
 • Werknemers die momenteel een opleiding volgen in andere opleidingsprojecten georganiseerd door andere non-profit sectoren. Bedoeld zijn bv. de opleidingen gevolgd in het kader van “VIA Vorming Hogerop” of het “project 3030” in de Vlaamse non-profitsectoren.
  • Opgelet: Kandidaten die tegelijk een aanvraag doen voor #kiesvoordezorg en voor één van de andere bestaande opleidingsprojecten waarvoor ze in aanmerking komen (bv. “VIA Vorming Hogerop” of het “project 3030”) en die voor beide projecten worden geselecteerd, moeten een keuze maken voor één van deze projecten. Er wordt hen gevraagd om de organisatoren van het NIET GEKOZEN project te verwittigen van deze keuze.
 • Mensen die niet verbonden zijn met een werkgever door middel van een arbeidsovereenkomst (uitgezonderd zelfstandigen).
 • Mensen die eerder gestart zijn met #kiesvoordezorg.

Hoe stel je jezelf kandidaat voor #kiesvoordezorg?

Bij jouw kandidatuur moet je onderstaande info bezorgen aan het IFG vóór 10/02/2023:

 • het online ingevulde aanvraagformulier
 • om te kunnen deelnemen aan het project moet je twee jaar werkervaring in België kunnen aantonen. Verstuur ons hiervoor een kopie van het overzicht van jouw loopbaan (terug te vinden op mycareer.be) en jouw meest recente loonfiche.

Opgelet: ook het schoolgedeelte binnen het aanvraagformulier moet ingevuld zijn vóór dat het aanvraagformulier per mail naar het IFG wordt verstuurd. De school analyseert het dossier (diplomavoorwaarden) van de kandidaat en vult het document van het IFG aan indien hij of zij aan de voorwaarden van de school voldoet.

Hoe verloopt de selectieprocedure?

De selectietest

Alle aanvraagformulieren worden door het IFG geanalyseerd en elke kandidaat die voldoet aan de voorwaarden van het project #kiesvoordezorg zal worden uitgenodigd voor een selectietest.

Deze test wordt afgenomen door gespecialiseerde selectiebureaus. De test bestaat uit een psychotechnisch (logica, algemene kennis, …) gedeelte op de computer en een psychologisch gesprek.

Er kan pas deelgenomen worden aan het psychologische gesprek (motivatie, zelfredzaamheid en interesse) wanneer de kandidaat slaagt voor de psychotechnische test.

Wil je al eens gaan kijken hoe zo’n test eruitziet? Bekijk een demo versie van de selectietesten.

Heb je toch nog wat nood aan extra oefeningen?

De definitieve selectie

De Raad van Beheer van het IFG neemt de beslissing over de definitieve selectie van de kandidaturen.

Je moet geslaagd zijn voor de selectietesten. Wanneer het aantal geslaagde kandidaten groter is dan de beschikbare plaatsen zijn volgende voorrangsregels van toepassing voor de definitieve selectie :

 • De testresultaten.
 • Kandidaten die op het moment van de aanvraag reeds slaagden voor een deel van de opleiding krijgen voorrang. Hieronder wordt verstaan:
  • Binnen de bacheloropleiding tot verpleegkunde moet de kandidaat reeds geslaagd zijn voor 60 studiepunten.
  • Binnen de graduaatsopleiding tot verpleegkunde moet de kandidaat reeds geslaagd zijn voor de modules initiatie en basiszorg.
  • Binnen de opleiding tot zorgkundige moet de kandidaat reeds geslaagd zijn voor 450 lesuren.
 • Het beschikbare budget.

De kandidaten worden via mail op de hoogte gebracht van deze resultaten van de selectieprocedure.

Je bent geselecteerd voor het project #kiesvoordezorg. Wat nu?

Proficiat! Je hebt al een belangrijke stap gezet naar jouw nieuwe carrière in de zorg. Je zal nu op zoek moeten naar een werkgever in de zorgsector.

Een nieuwe arbeidsovereenkomst in de zorg

Het IFG bezorgt elke geselecteerde kandidaat een lijst met werkgevers in de zorgsector die zich geëngageerd hebben om een geselecteerde kandidaat uit het project #kiesvoordezorg in dienst te nemen. Dit kan zowel een privé- als publieke organisatie zijn. Meer informatie over het project binnen de openbare sector vind je via deze link.

Elke geselecteerde kandidaat neemt contact met één (of meerdere) werkgever(s) naar keuze uit de lijst met het oog op een sollicitatiegesprek.

Dit sollicitatiegesprek heeft tot doel:

 • de kandidaat en de werkgever te laten kennismaken met mekaar.
 • informatie uit te wisselen over de job als zorgkundige of verpleegkundige binnen de organisatie.
 • het ondertekenen van een arbeidsovereenkomst wanneer beide partijen akkoord zijn.

De aangeboden arbeidsovereenkomst wordt steeds afgesloten voor onbepaalde duur. De ingangsdatum van de arbeidsoverkomst valt samen met de eerste schooldag van de opleiding waarvoor de kandidaat werd geselecteerd.

Let op:

 • Zonder deze arbeidsovereenkomst kan het project niet opstarten!
 • De werkgever uit de privésector bezorgt een elektronische kopie van de arbeidsovereenkomst aan het IFG. De werkgever uit de openbare sector zal dit versturen naar hun contactpersoon binnen het Fonds Sociale Maribel (RSZ).

Einde van je huidige arbeidsovereenkomst

De geselecteerde kandidaat die een getekende arbeidsovereenkomst heeft bij een werkgever uit de zorgsector, dient nog zijn huidige arbeidsovereenkomst op te zeggen of, indien dit mogelijk is, te schorsen.

De opzeg moet correct gebeuren en de duur ervan is afhankelijk van de anciënniteit bij de huidige werkgever. De opzeg dient op het juiste moment te gebeuren zodat het einde van het contract bij de huidige werkgever samenvalt met het begin van het schooljaar, de startdatum van het contract bij een werkgever uit de zorgsector.

Een werknemer die zelf zijn opzeg geeft, moet rekening houden met volgende opzegtermijnen:

Anciënniteit Opzeggingstermijn
< 3 maanden 1 week
3 < 6 maanden 2 weken
6 < 12 maanden 3 weken
12 < 18 maanden 4 weken
18 < 24 maanden 5 weken
2 < 4 jaar 6 weken
4 < 5 jaar 7 weken
5 < 6 jaar 9 weken
6 < 7 jaar 10 weken
7 < 8 jaar 12 weken
>= 8 jaar 13 weken

Bij vragen over de opzeg en de opzegtermijn of de mogelijkheden tot schorsing van de arbeidsovereenkomst, kan de geselecteerde kandidaat-werknemer in opleiding terecht bij één van de volgende vakbonden:

ACV Puls
ABVV/BBTK
ACLVB

In welke school kan je jezelf inschrijven?

De geselecteerde kandidaat mag zich inschrijven in een school naar keuze, maar enkel voor de opleiding waarvoor hij een akkoord kreeg van het IFG. Een kandidaat die bijvoorbeeld geselecteerd werd voor de opleiding HBO5-verpleegkunde kan zich dus niet inschrijven in een bacheloropleiding tot verpleegkundige. 

Hieronder de scholenlijsten per opleiding:

De school waar de geselecteerde kandidaat zich wil inschrijven staat niet in de lijst? Stuur ons een mail ([email protected]) met de contactgegevens van de school. Wij contacteren hen om te controleren of zij de juiste opleiding aanbieden.

De geselecteerde kandidaat moet zich niet inschrijven in de school waar hij zijn aanvraagformulier heeft laten invullen, maar mag een andere school uit de scholenlijst kiezen.

De kandidaat moet het IFG op de hoogte brengen als hij of zij zich in een andere school zal inschrijven.

Informatiesessie

De geselecteerde kandidaten worden door het IFG uitgenodigd voor een informatiesessie. Tijdens deze sessie legt het IFG uit hoe het project tijdens de opleiding zal verlopen.

Let op! Het volgen van deze sessie is sterk aanbevolen!

Hoe word je opgevolgd tijdens de opleiding?

#kiesvoordezorg hanteert strenge selectiecriteria vooraleer je aan de gekozen opleiding kan starten. We ondersteunen je maximaal om de opleiding in ideale omstandigheden te volbrengen.

We verwachten dat je start met goede slaagkansen en dat je gemotiveerd bent om je diploma te behalen.

Om je te kunnen opvolgen verwacht het IFG dat zij op de hoogte wordt gehouden van het verloop van de opleiding. Bezorg daarom altijd tijdig de gevraagde documenten aan het IFG.

Het is ook belangrijk om het IFG steeds op de hoogte te houden van wijzigingen in je leven die een invloed kunnen hebben op het leertraject, zoals bv.  een langdurige ziekte, een zwangerschap, verandering van school, wijzigen contactgegevens en de vervroegde stopzetting van de opleiding.

Let op:

 • De werknemer moet regelmatig aanwezig zijn tijdens de lessen en stages. Ongewettigde afwezigheden moeten vermeden worden. De werknemer verliest zijn recht op het project bij een jaarlijkse ongewettigde afwezigheid van meer dan 1/10e van de opleiding.
 • De werknemer verliest zijn recht op het project indien hij niet slaagt voor zijn module/jaar.

Belangrijk! Dubbelen of de opleidingsduur verlengen is niet mogelijk in dit project.