PC 330 | Ziekenhuizen Maribel | Kamer 1

Submenu tonen Submenu verbergen

Hoe een Maribel toekenning verkrijgen en voor welke functies?

Het Beheerscomité bepaalt de criteria voor toekenning en verdeling van de functies, rekening houdend met de beschikbare financiële middelen.

In principe zijn alle functies die voldoen aan de doelstellingen van de Maribel mogelijk.

Instellingen die een Maribel tewerkstelling verkrijgen, onderschrijven het principe dat de toegekende Maribel tewerkstelling wordt aangewend voor bijkomende tewerkstelling, bovenop het bestaande personeelsbestand.

De werkgever engageert zich tot een evenredige groei van het arbeidsvolume in verhouding tot de toegekende Maribel tewerkstelling.

In geval van een nieuwe toekenningsronde zal de Kamer de instellingen contacteren en hen een aanvraagdossier doorsturen. Dit aanvraagdossier moet dan ingevuld en ondertekend worden door de werkgever en teruggestuurd worden naar de Kamer. De overlegprocedure moet correct worden gevolgd. Enkel de dossiers die volledig zijn ingevuld en tijdig worden ingediend komen in aanmerking voor goedkeuring van de Maribel toekenning.

Bij bijkomende middelen kiest de instelling zelf de functies, barema’s, … die zullen gefinancierd worden. Deze keuze moet wel voorafgaandelijk onderhandeld worden met het intern overlegorgaan of met het personeel indien de instelling niet beschikt over een intern overlegorgaan (ondernemingsraad, CPBW, syndicale delegatie) om nadien goedkeuring te kunnen krijgen van het Beheerscomité van de Kamer.

Binnen de Maribel in de ziekenhuizen spreken we van toekenningen binnen schijf 1 en schijf 2. Het verschil zit in de functies die aanvaard worden per schijf en waarvoor aparte verplichtingen zijn opgelegd.

Schijf 1

Schijf 1 is voorbehouden voor de functie ‘logistiek assistent’. Deze functie werd gecreëerd in 1997.

Functiebeschrijving: (volgens het Ministerieel Besluit (KB) van 17 juni 1997)

De logistiek assistenten zijn hoofdarbeiders die worden ingezet op de verpleegafdelingen en/of spoedgevallendienst ter ondersteuning van de verpleegkundigen, voor het verbeteren van het comfort van de patiënten, het vervullen van patiënten ondersteunende taken en van de administratieve taken inherent aan de werking van de voornoemde diensten en binnen deze diensten gepresteerd. Het toezicht op de inhoudelijke tewerkstelling van de logistieke assistenten valt onder de verantwoordelijkheid van het hoofd van het verpleegkundig departement. Zij kunnen geen verpleegkundige handelingen stellen.

Voor de aanwerving van logistiek assistenten komen enkel werknemers in aanmerking die beantwoorden aan de volgende criteria betreffende de hieronder vermelde vorming:

 1. Volgende diploma’s geven rechtstreeks toegang tot het uitoefenen van de functie:

 • ?In het bezit zijn van een kwalificatie gebaseerd op het Franstalige kwalificatiekader dat de verwerving bekrachtigt van alle competenties vermeld in het profiel van ″Logistiek assistent - Gezondheidszorginstellingen en collectiviteiten″ opgesteld door de ″Service Francophone des Métiers et des Qualifications″.”
 • In het bezit zijn van een bewijs van verworven competenties (“EVC”) inzake logistiek assistent, uitgereikt door een door de bevoegde overheid erkend testcentrum.
 1. Volgende diploma’s geven ook rechtstreeks toegang tot het uitoefenen van de functie:

 

Hetzij dat voorkomt in volgende lijst van opleidingen erkend door de Vlaamse Gemeenschap en bekrachtigd door een eindstudiebewijs:

 • Voor wat betreft het voltijds gewoon beroeps secundair onderwijs en opleidingsvorm 4 van het buitengewoon secundair onderwijs:
  • Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen
  • Organisatie assistent
  • Organisatiehulp
 • Voor wat betreft de opleidingsvorm 3 van het buitengewoon secundair onderwijs:
  • Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen
 • Voor wat betreft het deeltijds beroeps secundair onderwijs:
  • Logistiek assistent in ziekenhuizen
  • Logistiek helper in verzorgingsinstellingen
  • Logistiek assistent in ziekenhuizen en zorginstellingen
 • Voor wat betreft het secundair onderwijs voor sociale promotie (secundair volwassenonderwijs):
  • Logistiek assistent

Hetzij dat voorkomt in volgende lijst van opleidingen erkend door de Franse Gemeenschap en bekrachtigd door een eindstudiebewijs en/of kwalificatie-getuigschrift:

 • Voor wat betreft het alternerend gewoon beroeps secundair onderwijs met volledig leerplan en de opleidingsvorm 4 van het gespecialiseerd secundair onderwijs:
  • Gezins- en sanitaire hulpkracht (getuigschrift van onderwijs van het 6e jaar van het beroepsonderwijs en kwalificatiegetuigschrift)
 • Voor wat betreft het alternerend beroeps secundair onderwijs en de opleidingsvorm 3 van het gespecialiseerd secundair onderwijs:
  • Logistieke hulp in gemeenschappen (kwalificatiegetuigschrift)
 • Voor wat betreft het secundair onderwijs voor sociale promotie:
  • Logistiek assistent in verzorgingseenheden en/of spoeddiensten (getuigschrift)
  • Polyvalente hulpkracht voor diensten thuis en aan gemeenschappen (kwalificatiegetuigschrift)
 1. Ofwel dient men een vorming van het KORTE TYPE (minstens 80 uur) te volgen, op voorwaarde dat een van volgende diploma’s behaald werd:

Dit is een vorming van minimaal 80 uur voor verzorgend personeel, waarmee bedoeld wordt “elk persoon die in het bezit is van het brevet of het diploma secundair onderwijs of het studiegetuigschrift secundair onderwijs of het kwalificatiegetuigschrift of het getuigschrift van secundair onderwijs van:

 • Gezins- en sanitaire hulp
 • Kinderverzorging
 • Verpleegaspiranten
 • Leefgroep werking
 • Gezins- en bejaardenhelper
 • Familiale hulp
 • Bijzondere jeugdzorg
 • Personenzorg
 • Geriatrisch assistent

Met verzorgend personeel worden gelijkgesteld: de personen die geslaagd zijn in een opleiding die is erkend door de bevoegde Gemeenschapsminister.

 1. Ofwel dient me een vorming van het LANGE TYPE (minstens 500 uur) te volgen indien geen van de vereiste diploma’s behaald werden:

Dit is een vorming van minimaal 500 uur, waarvan 250 uur theoretische en praktische vorming en 250 uur stage voor personen die in het bezit zijn van minimum het getuigschrift van lager secundair onderwijs of het getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs of voor jongeren die onderworpen zijn aan de deeltijdse leerplicht.

Meer informatie omtrent de opleidingsinstellingen vind je hier:

Om gefinancierd te worden door de Kamer dienen Logistiek assistenten:

 • Minstens tewerkgesteld zijn aan een barema 1.22 of Categorie 8 (IFIC-functieclassificatie)
 • Ten minste halftijds tewerkgesteld zijn
 • Te voldoen aan bovenstaande opleidingsvoorwaarden

Vanaf de datum van aanwerving van een logistiek assistent, heeft de instelling een termijn van 12 maanden om het opleidingsattest te bezorgen aan de Kamer.

Schijf 2

Er zijn geen specifieke verplichtingen opgelegd betreffende barema’s, tewerkstellingstijd of type functie voor schijf 2.

Bij een nieuwe Maribel fase kiest de instelling zelf de functies, barema’s, … die zullen gefinancierd worden. Maar deze keuze moet wel voorafgaandelijk onderhandeld worden met het sociaal overlegorgaan binnen de instelling, om nadien goedkeuring te krijgen van het Beheerscomité van de Kamer.

De instelling kan wel de gevraagde en reeds toegekende functie wijzigen, op voorwaarde dat ze de procedure voor functiewijziging respecteert. Er zijn 3 mogelijkheden:

 1. Wijziging van categorie:

De categorieën zijn:

 • Verplegend personeel
 • Verzorgend personeel
 • Paramedisch personeel
 • Administratief personeel (inclusief de dienst informatica)
 • Technisch personeel (onderhoud, keuken, …)
 • Logistiek personeel (logistieke functies in schijf 2)
 • Andere

Wanneer het dit type van wijziging betreft tov de oorspronkelijke aanvraag, moet de instelling zo vlug mogelijk het functiewijzigingsdocument opsturen naar de Kamer. Dit document dient eveneens vergezeld te zijn van een motivatie van de betreffende wijziging en moet ondertekend zijn door de werkgever en de secretaris van de Ondernemingsraad.

De instelling zal een bevestiging ontvangen van de Kamer na goedkeuring door het Beheerscomité.

 1. Wijzigingen binnen dezelfde categorie:

Wanneer het dit type van wijziging betreft moet de instelling niet wachten op een goedkeuring van de Kamer. Wel wordt gevraagd, voor de volledigheid van haar dossier, zo vlug mogelijk het functiewijzigingsdocument op te sturen naar de Kamer. Dit document moet ondertekend zijn door de werkgever en de secretaris van de Ondernemingsraad.

 1. Wijziging in de werksituatie van de werknemer (arbeidstijd, barema, dienst):

Wanneer het dit type van wijziging betreft moet de instelling niet wachten op een goedkeuring van de Kamer. Wel wordt gevraagd om deze wijziging(en) te noteren op de controlelijst die de Kamer per trimester verstuurt na de verwerking van de trimestriële prestatiestaat. Deze controlelijst dient, indien nodig, verbeterd en/of aangevuld te worden door de werkgever en teruggestuurd te worden naar de Kamer. De Kamer verwerkt deze correcties.