PC 330 | Ouderenzorg Maribel | Kamer 2

Submenu tonen Submenu verbergen

In het Extranet Maribel vind je alle formulieren terug die je makkelijk en snel online kunt invullen en doorsturen naar de Kamer.

Alle andere communicaties gebeuren bij voorkeur via mail naar de Kamer.

Jaarplanning Kamer 2

Aanvraagformulier functiewijziging

Indien je wijzigingen wil aanbrengen aan de toegekende functie dien je dit schriftelijk aan te vragen aan de Kamer via het formulier F06 – Aanvraag Functiewijziging. Je dient de voorziene overlegprocedure te volgen.

Je kan de wijziging pas doorvoeren nadat je een goedkeuring van de Kamer hebt ontvangen.

Arbeidsovereenkomst van de Maribel werknemer

Wanneer je een nieuwe werknemer wenst op te geven ten laste van het Fonds, gebruik je hiervoor het formulier F07 – Inlichtingenfiche werknemer.

Een kopie van de arbeidsovereenkomst van elke Maribel werknemer dien je toe te voegen aan dit formulier. Dit kan zijn: een contract van onbepaalde duur, een vervangingsovereenkomst of een bijlage aan de overeenkomst ingeval van een verhoging van de arbeidstijd.

Ingeval van ontslag, schorsing, tijdelijke of definitieve vervanging, wijziging van de arbeidstijd, dien je de Kamer hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Hiervoor gebruik je het formulier F10 – Wijzigingen Tewerkstelling Werknemer.

De nieuwe arbeidsovereenkomsten, de bijlagen aan of de verlengingen van de arbeidsovereenkomsten voeg je hieraan toe.

Indien je via mail bepaalde informatie wenst door te geven is het heel belangrijk dat je bij elke nieuwe Maribel werknemer ook zijn/haar rijksregisternummer doorgeeft.

Aanvraagformulier overschrijding termijn

Kan je jouw werknemer niet vervangen binnen de termijn opgelegd door de Kamer?

Kan je geen nieuwe werknemer aanwerven binnen de termijn opgelegd door de Kamer?

  • Gebruik dan het formulier F14 – Aanvraag overschrijding termijn van een aanwerving of vervanging.

Trimestriële controlelijst

De trimestriële controlelijst bevat gegevens uit de DmfA gekoppeld met de arbeidsovereenkomsten van de Maribel werknemers. De instelling kan met behulp van deze lijst de juistheid van de gegevens controleren en deze eventueel aanpassen.

Iets niet correct? Een wijziging of aanvulling? Bezorg ons dan de nodige documenten zodat we jouw dossier kunnen aanpassen en/of pas aan in de DmfA (Qbis).

Het Excelbestand bestaat uit 3 tabbladen:

  • PartA -> Overzicht arbeidsovereenkomsten Maribel werknemers
  • PartB -> Toekenningen, realisaties en invullingspercentage
  • PartC -> Qbis in de DmfA maar geen arbeidsovereenkomsten bij de Kamer

De Kamer controleert of het invullingspercentage van de Maribel tewerkstelling minstens 100% bedraagt gedurende het hele jaar. Als dit niet het geval is, dan kan een motivatie gevraagd worden.

Bekijk de verklarende nota Trimestrieel overzicht.

Dubbele subsidiëring

Werkgevers die een deel van de loonkosten van de Maribel werknemers kunnen recupereren via een andere weg (bijvoorbeeld Opleidingsverlof, gewaarborgd loon bij een arbeids(weg)ongeval, …) dienen dit door te geven aan de Kamer zodat er geen dubbele subsidiëring is.

De werkgevers kunnen hiervoor het formulier F12 – Dubbel subsidies gebruiken die via het Extranet Maribel ter beschikking staat.

Er zal jaarlijks een herinnering worden gestuurd naar de werkgevers om dit formulier in te vullen.

Jaarlijkse afrekening

De jaarlijkse afrekening wordt ten vroegste begin april van het daaropvolgende jaar verstuurd naar de instelling.

Dit document dient ter informatie voorgelegd te worden aan het overlegorgaan van de instelling (indien aanwezig). Van zodra dit document voor akkoord ondertekend is, kunnen geen correcties meer gevraagd worden, tenzij een afwijkingsaanvraag wordt ingediend.

Een positief saldo wordt uitbetaald, een negatief saldo moet teruggestort worden aan de Kamer.

Verandering van statuut van de werkgever

Elke wijziging met betrekking tot het statuut van de werkgever moet onmiddellijk via mail worden doorgegeven aan de Kamer.

Voorbeelden:

  • Overdracht naar een ander Paritair Comité of naar de publieke sector.
  • In deze situaties is de Kamer niet langer bevoegd. Het is belangrijk dat de instelling tijdig de Kamer op de hoogte brengt zodat de Kamer de nodige stappen kan ondernemen om ervoor te zorgen dat de bijdragen aan de juiste Kamer worden doorgestort om zo de financiering van de toegekende Maribel tewerkstellingen verder te garanderen.
  • Herstructurering
  • Fusie
  • Overname
  • Faillissement

De werkgever kan hiervoor het formulier F02 – Herstructurering gebruiken.

Nieuw bankrekeningnummer van de werkgever

Indien je een wijziging wil doorgeven van het bankrekeningnummer, gebruik je hiervoor het formulier F11 – Nieuw bankrekeningnummer.

Jaarrapport

Elke werkgever die Maribel subsidie geniet, is verplicht jaarlijks een verslag aan de Kamer te bezorgen. Dit modeldocument wordt u door de Kamer toegestuurd.

Dit jaarrapport moet u ter goedkeuring voorleggen aan het overlegorgaan (ondernemingsraad, comité voor bescherming en preventie op het werk of de vakbondsafvaardiging) in uw instelling. Het bewijs van overleg stuurt u samen met het jaarrapport naar de Kamer.

Als uw organisatie niet beschikt over een overlegorgaan moet u het jaarrapport via mail versturen naar de Kamer en tegelijkertijd naar drie regionale secretarissen van de erkende vakbonden, die lid zijn van het Paritair Comité 330.

Op basis van de jaarrapporten maakt de Kamer jaarlijks een rapport op dat de informatie samenvat die de instellingen via de jaarrapporten hebben doorgegeven. Dit rapport wordt besproken en goedgekeurd door de leden van het Beheerscomité van de Kamer.

Afwijkingsaanvraag en controle van het arbeidsvolume

Bij de toetreding tot het Maribel systeem engageert de instelling zich tot een verhoging van haar arbeidsvolume.

Indien de instelling zich genoodzaakt ziet om haar arbeidsvolume te verminderen, kan zij een aanvraag indienen om toch te kunnen blijven genieten van een financiële tussenkomst van de Kamer. De instelling kan zich baseren op onderstaande fiche om een afwijkingsaanvraag in te dienen bij de Kamer.

De werkgever gebruikt het formulier F01 – Arbeidsvolumedaling via het Extranet Maribel om deze daling te melden aan de Kamer.

Het Beheerscomité zal de ingediende motivatie bespreken en al dan niet volledig of deels aanvaarden. In geval de verantwoording niet of niet volledig wordt aanvaard kan de Kamer overgaan tot de (gedeeltelijke) terugvordering van de ten onrechte ontvangen subsidies.

De Kamer voert ook jaarlijks een controle uit op het arbeidsvolume.