PC 329.03 | Socioculturele sector Maribel

Submenu tonen Submenu verbergen

Alle communicatie en documenten die u vindt op onze website worden bij voorkeur via mail verstuurd naar het Fonds

Brochure van het Fonds Maribel 329.03

Aanvraagformulier nieuwe Maribel fase

Wanneer zich een nieuwe Maribel fase aandient, stuurt het Fonds een aanvraagformulier naar de instellingen.

Formulier 1 - Verklaring op eer

De instelling verstuurt eenmalig de onderstaande verklaring op eer bij een eerste toekenning van een Maribel subsidie.

Formulier 2 - Aangifte Maribel werknemer

De instelling verstuurt onderstaand formulier bij:

 • Aanwerving van een nieuwe Maribel werknemer
 • Uitdiensttreding van de gesubsidieerde werknemer
 • Schorsing van de arbeidsovereenkomst
 • Wijziging arbeidsstelsel

Formulier 3 - Aanvraag wijziging Maribel toekenning

De instelling verstuurt onderstaand formulier samen met formulier 4 bij:

 • Een aanvraag voor een functiewijziging
 • Een statuutwijziging
 • Een doorschuiving van de Maribel subsidie naar een andere werknemer binnen de instelling
 • Een structurele daling van het arbeidsvolume

Formulier 4 - Overlegprocedure

De instelling verstuurt onderstaand formulier samen met het formulier 3.

Arbeidsovereenkomst van de Maribel werknemer

Een kopie van de arbeidsovereenkomst van elke Maribel werknemer dient u op te sturen naar het Fonds. Dit kan zijn: een contract van bepaalde duur, onbepaalde duur, een vervangingsovereenkomst of een bijlage aan de overeenkomst ingeval van een verhoging van de arbeidstijd.

Ingeval van ontslag, schorsing, tijdelijke of definitieve vervanging, wijziging van de arbeidstijd, dient u het Fonds hiervan onmiddellijk via mail op de hoogte te stellen. De nieuwe arbeidsovereenkomsten, de bijlagen aan de arbeidsovereenkomsten of de verlengingen van de arbeidsovereenkomsten voegt u hieraan toe.

Trimestriële prestatiestaten

Elk trimester bezorgt de instelling het document ‘trimestriële prestatiestaat’ aan het Fonds. Deze moet ingevuld zijn voor elke Maribel werknemer.

Dit document dient opgemaakt te zijn zoals het model van het Fonds. Het document moet via mail verstuurd worden naar het Fonds.

Voor meer informatie omtrent het invullen van de trimestriële prestatiestaat kan u de handleiding consulteren.

Overzicht data indienen trimestriële prestatiestaten

1e trimester 15 juni
2e trimester 15 september
3e trimester 15 december
4e trimester eind februari (daarop volgend jaar)

NIEUW! Integratie van de Sociale Maribel in de DmfA-aangifte vanaf het 4e trimester 2018

Tot op heden werkten de fondsen met aangiftes onder verschillende vormen: trimestriële of semestriële prestatiestaten, Excelbestanden, …

Vanaf het vierde kwartaal 2018 zullen een aantal bijkomende gegevens moeten worden aangegeven in de DmfA. Op basis van deze aangiften zullen de verschillende socialemaribelfondsen de subsidie in de toekomst uitbetalen.

De fondsen zullen zich echter gedurende een bepaalde periode baseren op zowel de prestatiestaten als de DmfA-aangifte. Dit om een correcte berekening van de subsidie te blijven garanderen.

Verandering van statuut van de werkgever

Elke wijziging met betrekking tot het statuut van de werkgever moet onmiddellijk via mail worden doorgegeven aan het Fonds.

Voorbeelden:

 • Overdracht naar een ander Paritair Comité of naar de publieke sector
  • Indien de instelling overgaat naar een ander Paritair (sub) Comité of naar de publieke sector is het Fonds niet langer bevoegd. Het is belangrijk dat de instelling tijdig het Fonds op de hoogte brengt zodat het Fonds de nodige stappen onderneemt om ervoor te zorgen dat de bijdragen aan het juiste Fonds worden doorgestort om zo de financiering van de toegekende Maribel tewerkstellingen verder te garanderen.
 • Herstructurering
 • Fusie
 • Overname
 • Faillissement

Jaarlijkse financiële afrekening

De jaarlijkse financiële afrekening wordt eind maart, begin april van het daaropvolgende jaar verstuurd naar de instelling.

Deze jaarlijkse financiële afrekening dient ter informatie voorgelegd te worden aan het overlegorgaan van de instelling (indien aanwezig in de instelling). Van zodra de financiële afrekening voor akkoord ondertekend is, kunnen geen correcties meer gevraagd worden, tenzij een afwijkingsaanvraag wordt ingediend.

Een positief saldo wordt uitbetaald aan de instelling, een negatief saldo moet teruggestort worden aan het Fonds.

Meldingsplicht (artikel 13)

Artikel 13 van de basisreglementering Sociale Maribel (Koninklijk Besluit van 18 juli 2002) verplicht het Fonds jaarlijks een aantal gegevens te bezorgen aan de overheid betreffende de werknemers die gedurende het voorgaande jaar gefinancierd werden via de Maribel.

In de maand april-mei van ieder jaar (na de jaarlijkse afrekening) ontvangt de werkgever een lijst van alle werknemers die gedurende het voorgaande kalenderjaar in dienst waren in het kader van de Maribel.

De gegevens moeten nagekeken/gecorrigeerd worden door de werkgever. De uiterste indieningsdatum aan het Fonds wordt in een begeleidend schrijven vermeld.

Het Fonds heeft de gegevens waarover ze beschikt reeds vooraf ingevuld. Mogen wij u vragen alle gegevens aandachtig te controleren (RSZ-nummer, schrijfwijze van de naam, rijksregisternummer,….) en indien nodig aan te vullen of te verbeteren?  Wij vestigen er uw aandacht op dat met de voornaam van de werknemer de officiële voornaam wordt bedoeld zoals opgenomen in het rijksregister.

Deze gegevens dienen door het Fonds aan het Ministerie van Werk bezorgd te worden en zullen dan gecontroleerd worden via de RSZ en de Kruispuntbank.

Jaarrapport

Elke werkgever die Maribel subsidie geniet, is verplicht jaarlijks een verslag aan het Fonds te bezorgen. Dit modeldocument wordt u door het Fonds toegestuurd.

Dit jaarrapport moet u ter goedkeuring voorleggen aan het overlegorgaan (ondernemingsraad, comité voor bescherming en preventie op het werk of de vakbondsafvaardiging) in uw instelling. Het bewijs van overleg stuurt u samen met het jaarrapport naar het Fonds.

Als uw organisatie niet beschikt over een overlegorgaan moet u het jaarrapport via mail versturen naar het Fonds en tegelijkertijd naar drie regionale secretarissen van de erkende vakbonden, die lid zijn van het Paritair Comité 329.03.

Op basis van de jaarrapporten maakt het Fonds jaarlijks een rapport op dat de informatie samenvat die de instellingen via de jaarrapporten hebben doorgegeven. Dit rapport wordt besproken en goedgekeurd door de leden van het Beheerscomité van het Fonds.

Afwijkingsaanvraag en controle van het arbeidsvolume

Bij de toetreding tot het Maribel systeem engageert de instelling zich tot een verhoging van haar arbeidsvolume.

Indien de instelling zich genoodzaakt ziet om haar arbeidsvolume te verminderen, kan zij een aanvraag indienen om toch te kunnen blijven genieten van een financiële tussenkomst van het Fonds. De instelling kan zich baseren op onderstaande fiche om een afwijkingsaanvraag in te dienen bij het Fonds.

Het Beheerscomité zal de ingediende motivatie bespreken en al dan niet aanvaarden. In geval de verantwoording niet wordt aanvaard kan het Fonds overgaan tot de terugvordering van de ten onrechte ontvangen subsidies.

Het Fonds voert ook jaarlijks een controle uit op het arbeidsvolume. Deze controle wordt beschreven in onderstaande fiche.

Jaarplanning Fonds Maribel 329.03

Nieuws in deze sector

23/04/2019 : 20 jaar maribel

09 april 2019

Binnenkort bestaat het systeem van de Sociale Maribel 20 jaar. We trakteren iedereen die gebeten is door de non-profit sector én die tewerkstelling een warm hart toedraagt, graag op een portie kennis, historiek én toekomstplannen. Nadat het brein werd vertroeteld heffen we het glas op jou, op ons en op 20 jaar Sociale Maribel!

Programma

12u30-14u Infosessie per sector (optioneel)
14u-14u30 Welkomstwoord door de vertegenwoordigers van werkgevers- & werknemersorganisaties
14u30 -15u30 Toelichting over de kerncijfers & het project ‘Maribeltool’
15u30-16u Toelichting over het memorandum en speech door de heer Minister Kris Peeters
Vanaf 16u Receptie

Registreren doe je hier.

Lees meerLees minder

Save the date: 20 jaar maribel

08 februari 2019

Binnenkort bestaat het systeem van de Sociale Maribel 20 jaar. 

Noteer alvast 23 april 2019 in je agenda want dan trakteren we iedereen die gebeten is door de non-profit sector én die tewerkstelling een warm hart toedraagt, graag op een portie kennis, historiek én toekomstplannen. Nadat het brein werd vertroeteld heffen we het glas op u, op ons en op 20 jaar Sociale Maribel!!

Uitgebreide info volgt. 

Lees meerLees minder

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief als je niks wil missen over dit fonds. Opgelet! Schrijf je in voor de juiste regio!