PC 330 | Thuisverpleging Maribel | Kamer 3

Submenu tonen Submenu verbergen

Eénmalige aanmoedigingspremie 2020 - context

De federale regering heeft haar goedkeuring gegeven om het Protocolakkoord van 18/11/2020 uit te voeren. Hierin hebben de vertegenwoordigers van de werkgevers en de werknemers van de sector Thuisverpleging beslist de éénmalige aanmoedigingspremie van €985 bruto toe te kennen aan het personeel van deze sector. Het beheer van de financiering gebeurt via de Kamer Thuisverpleging. Hiervoor wordt het budget van 2020 van het Zorgpersoneelsfonds aangewend.

Wie heeft recht op deze premie en hoe wordt deze berekend?

 • elke loontrekkende (inclusief jobstudenten) tewerkgesteld binnen de sector thuisverpleging die ressorteert onder het PC 330.01.30, ook het interim-personeel tewerkgesteld binnen deze sector;
 • uitzonderlijke premie per werknemer (éénmaal per werknemer) van €985 bruto voor een voltijdse tewerkstelling gedurende de referteperiode  van 1 september 2020 tot en met 30 november 2020 (op basis van bezoldigde arbeidstijd en bezoldigde gelijkgestelde prestaties - deze kunnen enkel worden aangevuld met tijdelijke werkloosheid - Covid-19-quarantaine);
 • werknemers die tijdens de referteperiode prestaties hebben geleverd maar reeds uit dienst zijn, hebben ook recht op deze premie;
 • betaalde gepresteerde overuren en bijkomende uren worden mee in rekening gebracht zonder de arbeidstijd van een voltijdse werknemer te overschrijden;
 • pro rata tewerkstellingstijd en pro rata tewerkstellingsperiode binnen deze referteperiode;
 • door de werkgever aan de werknemer te betalen vóór 31/12/2020. De premie kan worden toegevoegd aan het forfaitaire deel van de eindejaarspremie indien mogelijk.

Wat moet u doen als werkgever?

De financiering van de premie wordt beheerd door de Kamer Thuisverpleging.

Via een online enquête wordt aan de instellingen van de Thuisverpleging een verklaring op eer opgevraagd. De enquête wordt afgesloten op 1/4/2021. Tot 31/03/2021 kan u de financiering van de premie aanvragen.

U kan de verklaring op eer hier inkijken om u voor te bereiden.

Volgende gegevens zijn verplicht in te vullen:

 • het aantal VTE waarvoor de premie werd berekend
 • het berekend en betaald bedrag van de aanmoedigingspremie (bruto)
 • de effectieve patronale RSZ betaald op deze premie
 • de betaalde premie (exclusief BTW) via het interimkantoor voor de interim-arbeid

De werkgever voegt in de enquête als bewijsstuk volgende documenten toe:

 • een rapport of attest toe van het sociaal secretariaat of de individuele rekening(en) van 2020 van de werknemer(s) waarop deze premie (bruto) en de patronale RSZ afzonderlijk wordt vermeld.
 • voor de premie van het interim-personeel wordt de factuur van het interimkantoor toegevoegd.

De toekenning van de aanmoedigingspremie dient te worden besproken op het intern overlegorgaan van de instelling. Het verslag van deze bespreking wordt toegevoegd aan de verklaring op eer via de online enquête.

Indien de instelling niet beschikt over een intern overlegorgaan, worden de verklaring op eer en de bewijsstukken gemaild naar drie regionale secretarissen van de erkende vakbonden (één per verschillende vakbond). Het mailadres van de Kamer maribel3@fe-bi.org wordt in cc opgenomen.

Een voorschot van 80% wordt berekend en betaald in december 2020. Dit gebeurt op basis van het meest recente statistisch arbeidsvolume in VTE (1ste kwartaal 2020) voor de instellingen waarvoor het dossier van de afrekening IFIC 2018 correct werd ingediend. Dit voorschot wordt verrekend bij de verwerking van uw verklaring op eer.

De afrekening wordt gemaakt na ontvangst en controle van de verklaring op eer. De afrekening wordt betaald uiterlijk op 30 april 2021.

Samengevat

 • Vul uiterlijk op 31 maart 2021 de verklaring op eer in via de online enquête en voeg alle noodzakelijke bijlagen (bewijsstukken + verslag van het intern overlegorgaan) toe. U kan deze verklaring hier inkijken om u voor te bereiden.
 • Indien u niet beschikt over een intern overlegorgaan (Ondernemingsraad, Comité voor preventie en bescherming op het werk en/of syndicale delegatie), mailt u de verklaring op eer en de bewijsstukken naar drie regionale secretarissen van de erkende vakbonden (één per verschillende vakbond). Het mailadres van de Kamer, maribel3@fe-bi.org, wordt in cc opgenomen.

U vindt alle wettelijke bepalingen in: De Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) van 14 december 2020

Nieuws in deze sector

Opstart Pilootproject IntegraZorg

24 februari 2021

Een heel aantal erkende vluchtelingen die in ons land verblijven hebben in hun thuisland reeds een opleiding gevolgd om in de zorgsector te werken, maar hun diploma wordt in België niet erkend. Anderen hebben dan weer ervaring opgedaan in de zorg zonder dat dit vandaag wordt ingezet. Het pilootproject IntegraZorg wil erkende vluchtelingen met een achtergrond in de zorg omscholen tot zorgkundige of verpleegkundige via een job in de sector, zodat zij binnen de sectoren van het PC 330 aan de slag kunnen.

Alle info en inschrijvingsmodaliteiten hier.

Lees meerLees minder

Opstart van het Opleidingsproject voor Verpleegkundigen (project 600) en het Opleidingsproject Zorgkundige

11 februari 2021

Wij hebben het genoegen te melden dat beide projecten opnieuw worden opgestart en dit voor de opleidingen die starten in september 2021.

Opleidingsproject voor Verpleegkundigen (project 600)

Het Opleidingsproject voor Verpleegkundigen biedt reeds verschillende jaren de mogelijkheid aan werknemers uit de sectoren van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (PC 330) om met behoud van loon een voltijdse driejarige HBO5- of vierjarige Bacheloropleiding te volgen tot verpleegkundige. De deelnemingsvoorwaarden, de werking van het project, de procedures en de aanvraagformulieren vind je hier

Opleidingsproject voor Zorgkundigen

Hiernaast wordt sinds een paar jaar de mogelijkheid geboden aan werknemers uit de sectoren van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten (PC 330) om, met behoud van loon, een deeltijdse opleiding tot zorgkundige te volgen. In deze formule combineert de werknemer werk en opleiding. De deelnemingsvoorwaarden, de werking van het project, de procedures en de aanvraagformulieren vind je hier.

Lees meerLees minder

Nieuwsbrief

Schrijf je in voor de nieuwsbrief als je niks wil missen over dit fonds. Opgelet! Schrijf je in voor de juiste regio!